Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Mogens Gøye (1570-09-01)

Tübingen1. September 1570.
Mogens og Falk Gøje til Birgitte Bølle.
De ankom til Tübingen den 27. Juli.

Wor gandske ydmigeligh, kierlig helsenn nw och alletidt forsendtt med wor herre. Allerkieriste maader, ethers staare welgierninger och moderlig hiertelaff, y haffuer alletid aff ethers egenn godhed hafftt thijll os (huilcktt gud ether rigelige beløne, och wij med all tacknemlighed och willighed will were redebornn aff wor fattige formue att fortiene) kreffuer, att wij nw, epther os stedis orsag, skall besøge ether med wor ringe skriffuelse, endogh wij platt inthett nøitt haffuer att skriffue om, bedindis ether ydmigelighenn, y wijll tage thett y denn beste mieningh och forlade os, wij saa dristeligh och wflitig skriffuer ether thijll, thij wij paa denne thid och sted wed icke andenn tieniste att betie ether enn thilbiude ether wor wilckuor.

s. 177 Derfor wille wij os der y lade findis willige, thijll saa lenge effnenn bliffuer bedre thijll att beuise ether ydermiere tienstactighed. Wij dog well wed, att y begierer att wide, huor thett ganger sig med os. Allerkieriste maader, saa giffuer wij ether kierligenn att wijde, att wij er endnw, gud allermectiste were loffuitt, karske och sunde, hann wnde os thett samme thijll ether och wor allerkieriste fader alletid att spørge, da skall thett were wor største begieringh. Och kom wij well her op thijll Tybingenn denn 27. iulij, gud were loffuitt. Ær her och itt retteligtt gott studium och wesenn 1 , gwd naadelig wnde os, att wij saa maatte forfremmis och skiche os, att thett kand were sig thill loff och ære, ether, wor kiere fader och slegtt behageligtt, wij med gudtz naadis hielp skall legge wind paa, att thett icke ille skall stedis, huad der kostis paa os. Huad nøitt her er for handenn, allerkieriste maader, haffuer wij skriffuitt wor kiere fader thijll, derfor wille wij icke der med bemøie ether, bedindis ether gierne, att y wille tage denne wor korte skriffuelse thijll tacke och icke fortencke os, att wij saa dierffueligenn skriffuer ether thil, wij skall med thett allersnariste atter skriffue ether wittløfftiger thijll om all tingist. Nar ether stedis effne, er wor store begiering, y wille lade os thijlbiude ethers meningh och begiering, thett ær os aff hierthett kiertt, och ær redebornn y alle maade att føie os epther ethers wilge. Her med ether denn allssommectiste gode gudt befalindis, och hann wnde os, att wij maa finde ether, wor allerkieriste fader och wenner glad och helbred igienn, naadelig for Christi skyld. Giører well och siger jomfrw Margrete Høgh och jomfrw Dorete s. 178 mange godenatter paa wore wegne. Aff Tybingenn hastelig denn første dagh septembris anno domini 1570.

Maagens Giøde
ethers kiere sønn, med egenn hand.

Falck Giøde
ethers kiere sonn.

Udskrift: Erligh och welbyrdigh frw frw Birgitte Christoffer Giødis thijll Gundersløffholm, wor allerkieriste moder, gandske ydmigeligenn och sønligenn thillskriffuitt.