Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Mette Rosenkrantz (1571-03-17)

København17. Marts 1571.
Mette Rosenkrans til Birgitte Bølle.
Den Valkekvinde skal hun sende, saa snart hun har gjort hendes eget Tøj færdigt; hun haaber, at Kristoffer og Birgitte kommer til Byen til Midfaste.

Minn gannsche welluilliig hellszenn nu och alltiidt tiillfornn schreffuitt mett wor herre. Kiere Birgitte och kiere søster, wiill ieg haffue thiig høgelliige och giernne betackitt for møgitt hulhedt och gott, som ieg wdj mannge maade aff thiig befunditt haffuer, huilckitt ieg alle mynne dage aff formugenn wiill finndis guoduilliig att forskylle, y alle the maade jeg wiidt thiig tiill wiillig och gode kannd werre. Kiere Birgitte och kiere søster, er thinn schriffuillsze migh rett nu tiill hennde komenn, huor wdj thu formellder och giffuer tiill kiennde, att thu rett fast forlenngis epther mig, saa maa thu wiide wdj sanndhedt, att thu giør thett icke forgieffuis, och wiill ieg ynnsche aff gudt, att wy maa finndis sunde y hanns frøct, nar hannd wiill føge tiidenn. Kiere søster, som thu och formeller y thinn schriffuillsze och er begierinndis, att then s. 181 quinnde, som er her hoss mig, som giør the wallcke, att nar hun faaer affgiort for miig, att hun tha maathe kome tiill thiig, saa maa thu wiide wdj sanndhedt, att ieg icke vedt nu tiill wisse, huor snart hun kanndt faa mitt tøgh ferriigt, och maa thu tro for wiist, att thett første hun faaer affgiortt for mig, wiill ieg lade enn aff mynne egenn wognne age hinnde tiill thiig, saa hun wist skall kome tiill thiig, thett aller første miig mueligt er. Och forhoffuis miig, att Chrestofer och du jo fortøffuer enn tiidt lanngh her wdj lannditt, och forseer ieg mig, attj baade komer hiidt tiill byenn tiill miidfaste 1 . Kiere Birgitte och kiere søster, will ieg nu icke lennger wmage thiig mett thenne mynn schriffuillsze, efftherdj miig forhoffuis tha att kome thiig tiill ordz, och beder ieg thiig giernne, att thu icke wiìlt fortenncke mig, att ieg icke sellff mett mynn egenn hanndt schreff thiig tiill, thu maa tro for wist, att thett er icke latt aff nogenn onndt wiilliig eller for wmagenns skylldt, menn tiidenn er mig nu saa kort, och her wor nogenn fremitt hoss mig, att ieg icke kunde faa tiidt tiill att schriffue, menn wiill alle myne dage hullelige och giernne giøre, huis thu kanndt were thiennt mett och haffue gott aff, kiennde gudt almectigste, then ieg thiig nu och alltiidt lennge sundt wiill haffue befallitt. Lader Peder 2 och ieg hellsze Chrestofer och diig mett mannge m gode netter. Ex Kioffuinndhaffnn then 17. martij anno 1571.

Mette Rossennkranndtzs.

Udskrift: Erlliig, welbyurdiig frue Birgitte Chrestofer Gøyis till Gundersløff, min kiere nestsøskinndbarnn och sønnderlig guode wenn, gannsche wennlig tiilschreffuitt.