Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Karen Gyldenstierne (1571-03-18)

Bygholm18. Marts 1571.
Karen Gyldenstjerne til Birgitte Bølle.
Hun beder hende lade sig vide, naar det Holster Tog skal gaa for sig, da Holger skal med, og hun gerne vil have ham hjemme i Sommer.

Myn allerkiereste Berette oc myn kier søster och ganske gode wen, gud beuare dig lenge mett langwarendis welfart, skal dett were mig kier att høre. Jeg tacker dig gierne for mange beuiste welgierninger, huilked ieg wil findis dig willig att forskylle y alle di mode ieg wed dig til willig oc tienest were kand. Gyffuer ieg dig att wide wenlig, att ieg skreff dig til nu y den forgangen wge, dog kunde ieg nu icke wnttholde att skriffue dig til, men mig stedis saa wist bud, di mig ret lengis att tale mett dig. M. a. k. s., saa beder ieg dig saa gierne, att du wilt skriffue mig til, om du kant forfare nogen gode tinder, attu wille lade mig widett, om dette Holste tog ganger for sig nogit snart 1 . Der som dett skule skee, saa ieg gierne, atted kunde gaa for ieg (!), di Holger 2 skal mett, ieg wile giernne haue hannem hiemme y sommer for wrsag skyld, som ieg icke skriffue kand 3 . Lad mig nu widett, som ieg tror dig til, ieg gør altid giernne, huis du kant werre tient mett. Will her mett haffue dig gud almigtigste befallendis til siel oc liff, alt huis dig kiert er. Gør wel oc sig Chrestoffer m gode neter paa mynne wegnne. Aff Bygholm søndag for medfast anno 1571.

Karein Holger Rosenkrantz
egen hand. s. 183

Udskrift: 1 Erlliig oc welbiurdiige frue Bergethe Christoffer Giøes thiill Gunndersløff, minn kiere søster oc besønnderliigenn gode wenn, ganntze wenliigen thiill schriffuith 2 .