Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Oluf Mouritsen Krognos (1571-03/1571-04)

BregentvedMarts—April 1571.
Oluf Movridsøn Krognos til Birgitte Bølle.
Han vil med det første drage til Kongen; han beder om, at Kristoffer vil meddele ham, hvor længe de bliver i Landet; han sender to Breve fra Karen Holger Rosenkrans’s.

Mynn gannsche wenliigh hellszenn diigh nu och altiid forszennth med wor herre. Kierre Beriithe, søster och besynnderliige gode wenn, iegh wiill nu icke for tiidenns korthhedth diigh med nogenn lanngh tack sziellsze bemøie, menns wiill trolligenn ynnsche och bede aff gud denn almectigeste, ath hannd naadelliige och well wiill ophollde och beuaare diigh med lannghuaarennde liiff, sundhed och møgenn wellffarth etc. Min alder kiereste syster, iegh wiill icke forhollde diigh wennligenn, att iegh nu wdj jaffthenn kom hiid Hun och ackther migh med deth første att draage tiill min herre, er derfor min gannsche wenlige bønn, att Chriistoffer wiillde byde migh tiill, som atth iegh och haffuer schreffueth hanum tiill om, huor lennge att y fortøue her wdj lanndith, elder om y ackther ether snaarth nogenn sted aff lanndith etc. Och sennder iegh diigh nu her eth breff, som Karinne Hollger Roszennkranntzs haffue schreffueth diigh tiill, och sennder iegh diigh och eth, hun haffuer schreffuith fru Hilldebore Klaus Daaes tiill, att du haade wiilld well giorth och haffth denn wmaage och senndth hinnde same breff. Iegh wiill diigh nu icke paa denne tiid med lanngh s. 184 schriiffuellsze bemøie, menn wiill nu och euinndelligen haffue diigh gud almectigeste beffalenndis. Ex Brennthuidth mandaagh 1 med hast aar etc. 1571. Iegh ynnscher diigh och dinne jomffruer mannge godenether.

Olluff Moriiszenn
m. e. h. 2