Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Jørgen Marsvin (1572-03-09)

Landskrona9. Marts 1572.
Jørgen Marsvin til Kristoffer Gøje.
Indbydelse til hans Hustrus Kirkegang.

Mynn ganntske wennligh hellsszenn nu och altiid forssenndtt mett wor herre etc. Kiere Christoffer, synnderlighe gode wenn, betacker iegh dhig megitt giernne for alltt aere och gode, thu migh altiid giortt och beuist haffuuer, for huilckit jegh wiill alle mine daghe findis goduilliig att forskylle, mett huis jegh wed, thu kannd haffuue ære eller gott aff. Giffuuer jegh diigh wenliighenn att wiide, thett gudtt almectigste haffuuer naadelige forløst Karine 1 aff henndis barsellsenngh, och aether jegh nesth gudz hielp att giørre henndis kircke gonngh her wdj Lanndzkronne 2 sønndaghenn misericordia, som er thenn 20. aprilis. Thi er mynn wennligh begieringh tiill diigh, att thu wille well giøre och haffue thenn wmaghe och komme hiid tiill mig forschreffne tiid, giørenndis diig glad mett mig och flere wore wenner, jegh forhobis nest gudz hielp her tha forsamblenndis worder. Thett forskyller jegh altiid giernne, mett allth hues jegh wedtt, thiigh kiertt er, och wiill her mett nu och altiid haffuue diigh gud almectigste befallenndis. Aff Lanndzkronne thenn g. martij aar 1572.

Jørghenn Marssuinn.

Udskrift: Erliigh och welbiurdiigh manndtt Christoffer Gøye tiill Gundersleeff, mynn synnderliighe gode wenn, ganntsk wennliighenn tiill schreffuuit 3 .