Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Erik Hardenberg (1572-11-07)

Torslundgaard7. November 1572.
Erik Hardenberg til Birgitte Bølle.
Indbydelse til Oluf Movridsøns og Anne Hardenbergs Bryllup.

Minn gannsche vennliig hiillssenn alth[iidt] forszenndtt medt vor herre. Kierre fru Byrgit[te], besønnderliig guode venn, nest enn vennlig thacksiigellsse for alltt gott, huilckitt ieg althid giernne forschiille viill mett huis ether tiill viilge och thiennist kannd vere. Kierre fru Byrgitte, giffuer ieg etther vennliigenn tilkende, att erliig och velbiurdiig manndt Oluff Mauritzenn tiill Bollerup achter udj thj helligtrefolldiighetz naffnn att giørre sitt brøllup vdj Kiøbinghaffnn medt mynn kierre søster Anne Hardennberg thenn anndenn sønndag epther ny aars dag nu først kommenndis, som er thenn xj. dag januarij. Er therfor tiill ether mynn gannsche vennlig bønn, att y uille uell giørre och vmage ether did samme thiid, giørrenndis etner glad medt oss och flerre vorre venner, som mig forhobendis ther thaa forsamlenndis vorder, och y viille verre ubesuerritt och verre om løffuerdagenn nest tilfornn udj Kiøbinghaffnn. Thett forschiller ieg giernne mett huis ether till vilge och tiennist kannd verre. Hermedtt ether gud almechtigste befallendis. Ex Tostelunndt thenn 7. dag nouembris anno etc. 1572.

Erick Hardennberg. s. 194

Udskrift: Erliig och welbiurdiig frue frw Byrgitte Chriistopher Gøyes, minn sønnderliig guode venn, ganndsche vennliigen 1 .