Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1573-07-11)

Odense11. Juli 1573.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Han sender hende forskellige Genstande; de øvrige Ærender, han skulde besørge, skal han ikke forglemme.

Kyerre Byrrytte, gudt werre altydt hoess theg och beware theg lengge och well fraa all thenn deell, ther wnndt er. Kyerre Byrrytte, sennder jeg theg nu thet stucke groffgronn och theslygest dy tree alle och xiij lyubs. allenn sort syndell dortt och yt stucke guuldt saryenn 2 och yt pd. gullt wechtte sylcke, vyugger iij lodt. Hwess ander errynnde jeg schall bestylle for theg, ner jeg kommer ouffwer tyll Seylandt, schall blyffwe wforglemmt, och recker tydenn jcke nu lengger tyll adt schryffwe, jeg wyll nest gudts hyelp schyunnde meg hyem, thet forste s. 206 muglycht er. Jeg wyll nu och altydtydt(!) hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnnde oss adt fynndes snartt hyelbrett och gladt. Schryeffwyt y Ondensso løørdagenn nest effter sancty Knudt dag datum mdlxxiij.

Crystoffer Goye.

Laedt thennom se well tyll høstenn, och laedt nu henntte thenn wynn medt thet forste.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bølle tyll Ooerbyuugaard gantz wennlygenn tyll schryeffwytt 1 .