Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Axel Urne (1573-09-01)

Søgaard1. September 1573.
Axel Urne til Birgittte Bølle.
Indbydelse til hans Hustrus Begravelse.

Wennlig hielsenn altydt forsennt mett wohr herre. Kiere fruw Byrritte och sinnderlige guode wenn, nest all wennligh tacksigelse for alt godt, huilckit jeg altydt findis godtuilligenn att forskylde, giffuer jeg ether sørgeligenn tylkiennde, att gudt almegtiste effter synn gudommelige willie haffuer kalditt mynn kiere saalige huszfrw Byrritte Rudt aff thenne forgenngelige werdenn och tyll sitt euige rige, gud almegtigste for all sin godhedt wnnde hinnde mett all tro christne enn gladelig wpstanndelse. Saa agter jeg nu att laade hinndis saalige ligh begraffue her y myn sognekyrcke Søby kyrcke thenn thorszdag nest effter sannctj Matthej apostolj dag, somm er thenn 24. dag septembris først kommendis. Thj beder jeg ether wennligenn och gierne, attj wylde finndis wbeschwerit att haffue thenne wmage och wmaghe ether hidt tyll myg tyll Søgaardt omm onnszdagenn tylfornn och giøre hinndis saalige s. 207 ligh thenn syste ehre och tieniste och følle thett tyll synn begrafïuelse. Thett will jeg althidt gierne forskylld mett hues ether tyll wilge kanndt were. Och will hermett haffue ether gudt almegtigste befahlenndis. Datum Søøgordt j. septembris 1573.

Axell Wrne.

Udskrift: Erlig och welbyrdig frw, fruwe Byrritte Christopher Gøyes, synn synnderlige gode wenn, ganntzke wennlgenn tylskreffuitt 1 .