Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Kirsten Bølle (1573-11-24)

Basnæs24. November 1573.
Kirsten Bølle til Birgitte Bølle.
Om Sagen med Fru Karen; hun udbeder sig Kristoffer og Birgittes Besøg; om Løn til en Maler; om en Faddergave til Hans Johansøns Barn; om en Sorg, der har ramt Jørgen Lykke.

Mynn aller kerristhe søster, gud werre allttiid huos thig, hannd beuarre thig lennge naadellig och well fraa alltt dett, som thig kannd werre skadelligtt ennthenn thill liff eller sell, dett will ieg throlligenn ønnske och bede gud om. Jeg thacker thig, m. a. kerriste søster, saa wennlligenn och gannske gernne for all søsterlig beuist och møgid hullhed och erre oc gott, som du mig allthid y alle maade giortt och beuist haffuer, och thacker ieg thig y sønnderllighed for dynn guode, welmennthe skriffuellsze oc bud, gud worde thig guod, dett wor enn stor fromhed aff thig, dett mett alltt annditt skall alle minne dage werre vforglemtt y all throhed, och will finndis thinn hulle søster thill att forthiennett mett alltt dett guode, y minn rinnge machtt er, der ieg wed att gørre, der thigh kertt er eller s. 210 du kanntt werre thienntt mett, som ieg thig plictig er, och du icke skalltt haffue thuill paa, saa lennge ieg leffuer. M. a. k. s., giffuer jegh thig gannske wennliigenn att wide, att ieg y dag effter middagh fick dinn gude skriffuelsze och dinn hulle menninngh dery well forstaar, huis jeg bettacker thig saa wennliigenn baade for denn och for alltt gott, och kannd ieg icke skriffue, saa rett kertt dett er mig aff mitt hiartte, att ieg hør, gud ske loff, att minn broder er well hiem kommenn, gud werre loffuid och thackett. Och formercker iegh, att hannd er icke kommenn thill ennde mett sinn sagh mett fru Karrenn Skeyell, oc thør du icke thuille, att gud gør dett io obennbarre, att hunn har vrett y denn sagh 1 . M. a. k. s., ieg kannd icke skriffue, saa rett fast som mig lenngis effter minn kerre broder och thig, herre gud giffue, att ieg maatte bede eder baade, att y wille haffue thenn vmage och komme thill mig, huilckenn dag eder wor best belegeligtt, da giorde y mig enn rettellig sthor thienniste dermett, thy ieg kannd icke skriffue, saa rett fast som mig lengis effter eder, och saa gernne ieg worre eder thill ords. Och førsthe y begynnde mett eders skiffte 2 , da bliffue y saa vleddig, att ieg icke da wed denn dag, y kannd komme thill mig. M. a. k. s., willtt du nu werre williigh hery, som ieg throer thig thill, och wer mig nu ett gott bud thill minn broder, y maa wist thro, att y skulle werre mig saa well kommenn som y nogenns hus, enndog ieg kannd icke farre saa well mett eder, som mig burde att gørre, och som ieg gernne wille. Och will ieg komme thill eder igenn, nar y kunde haffue der nogid gott aff. M. a. k. søster, som du beger, att ieg wille skriffue thig thill, huod ieg pleyer att giffue denn maller, som pleyer s. 211 att prentte for mig, da haffuer ieg innttett lad prennthett y lanng thid, menns ieg gaff hannom thre mk. for huertt offuer enn skiffue 1 , och fick hann sell læritt och flock 2 och farnnis. Och thacker ieg thig saa gernne for denn flid, du haffuer giortt y och wille flyett mig enn fisker, och wiste Iackop Thysk enn hid, menns du worst y Laalland, den beholltt ieg. leg kannd icke klaffue, saa ieg har forsett mig, att ieg icke haffuer sennd min fadder gaffue offuer thill Hanns Jehannszens barnn 3 , ieg forszaa mig y dagh, jeg mennthe, att dett skulle haffuer werrit paa sønndag aatte dage 4 , mens y dag saa jeg y briffuitt, att dett skall werre paa sønndag 5 , och will ieg skriffue Margrette 6 thill och sennde hinnde min fadder gaffue, menns dett kannd nu icke komme frem før offer barssellett, nu wedtt ieg aldrig, heller Faabuslett ligger y Jøllannd heller y Fynn 7 . M. a. k. s., ieg thacker thig saa gerne for dy thiennder, du skreff mig thill fraa Kolling, och kand ieg icke skriffue, saa rett vnntt dett gør mig aff denn sthorre sorrigh, som her Jørrenn Løcke och denn guode Beatte 8 er thillslaggenn 9 , herre gud thrøste dem mett sinn hillig annds naade och alle bedrøffuitt, och gud glede alle dy, der bortte ere. leg will nu icke lennger bemøde thig mett thenne minn welmenthe skriffuelsze och will nu jnnthett forbydde mig ymod thig, menns du skalltt dog alle minne dage finnde mig y all hulhed, som thig s. 212 bør att finnde thinn hulle søster. leg will hermett nu och allthid haffue thig gud allszomecthiste beffallinndis, hannd beuarre thig lennge naadellig och well mett møgenn løcksallighed och welfartt baade thill liff och sell. Ønnsker ieg minn kerre broder och thig alltthid mannge guode netter. Willtt du haffue denn vmage och sige Margrette Basse 1 mange guode netter paa minne wegnne. Dattum Basnness denn 24. nouember anno 1573.

Kirsthenn Bølle.

Udskrift: Mynn aller kerristhe søsther frue Birretthe Christhoffer Gøiis thill Gunnersløff hollm gannske wenllig thill skreffuuitt 2 .