Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1574-03-05)

København5. Marts 1374.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
I Anledning af Skiftet skal han rejse til Skaane; Hun skal sende ham forskellige Ting og lade hente nogle Penge hos ham; han sender hende en Kok; fra Boller up skal han til Bregentved og Klavshohn; om noget Øjenvand.

Kyerre Byrrytte, gudt werre altydt hoess theg och beware theg- lenngge och well fraa all thenn deell, ther s. 219 wnndt er. Kyerre Byrrytte, mottuu wyde, adt wy er nu kommenn ydag tyll ennde medt worres schyffte, och lodderenn paa godtzet gyck ydag tyll endelycht schyffte, nu er Morytz Pudbusck 1 bleffwenn tyll synnde adt wyll schyffte alle lossorrenn paa gaardenn forwdenn schrynn och kyster, som er beselett, hwylcket wy alle hauffwer bewyllyget, adt wy nu paa onsdag forst kommenndes 2 schall werre y Helssyns oer och saa strax ouffwer tyll Helssynng borre 3 och schyffte forst, hwadt ther fynndes, och saa therfraa och tyll Bollerop och schyffte, hwadtt ther fynndes. Saa befruchtter jeg meg, ther som hann och Maanns 4 drauer allene dyedt, och jeg jcke syelffuer drauer medt, adt wy thaa schuulle faa ther schade therouffwer, saa achtter jeg syelffwer adt drauu dyet medt’ och kyennde gudt, jeg hauuffde gyernne hauuffdt theg medt, nu kann lelyghedenn jcke begyffwe seg saa, effter tydenn er saa kortt, och wy strax wffortoffwenndes achtter oss tyllbage jgenn, adttuu therfor wylle lade Tomys komme hydt tyll meg, saa hann er her paa tysdag adt aufftenn y thet senest, och ryde thenn rode gangger hydt och folgge paa thenn, saa kann Anders och Chrystenn schryffwer ocsaa folle meg, saa hauffwer jeg noch medt -meg paa thenne tydtt. Kyerre Byrrytte, saa kyennde gudt, adt jeg dro moget heller hyem tyll theg, enn jeg drauer thenne rese, dy som gudt jeg wyste ther jcke yt ordt aff, y morggens jeg stoedt op. Och thuu wylle sennde Borry hydt medt mynn wognn, adt hann kann folle meg, thy Wolmer er jcke ennu tyll passe y hans beenn, och Jens er fraa meg, och sy Borry, adt hann s. 220 tager myt spyudt hydt meg (!) seg och yt par aff dy lackescho, ther er gyortt paa Antzberg, och thu wylle sendde meg ij schyortter hydt och yt par lagenn och jnthet meer, ther hauffwer jeg nock y. Och tor jeg jcke lade staa dy peng, jeg hauffwer her, ner jeg drauer aff byuugenn, ther som Jacop Hanssenn jcke schuulle werre tyll lantztyng heller anderstedt, som macht paa laa, thaa kunde hann drauu hydt och førre thennom hyem, heller her Jacop, och ther som theg synnes saa, thaa kann Jorrenn Sommerfeldt och well gyorrett, och ner thuu faar thennom hyem, adttuu sydenn wyllt sette thennom y dytt lessekamer. Och thenn lylenn dreng, thuu hauffwer faet tyll thenn kyellerdreng, er meg wart, adt hann seer jcke well, och meenn dy ocsaa, adt han drycker gyernne. Och sennder jeg theg ocsaa eenn lylenn lempelyg kock hyem, som jeg hauffwer taget tyll meg paa eenn forsogelsse, och gyffwer hann seg wdt for eenn postebager och eenn symelbager 1 , och syer hann, adt hann och well kann kage alle haannde andet madtt, saa kant thuu forsogenn, hwadt hann kann, tyll gudt wyll, jeg komer hyem, bode medt kagenn och bagenn. Och kant thuu nu lade Peer Sorrenssenn bekomme dy oxenn, som jeg schryeff theg tyll 2 , och sy Ole, adt hann seer meg well tyll myne heste, och adt Otte lader see meg well tyll myne myonder och stoffwer och lader bejaa 3 dy wngge støffwer, och adt schryffwer drenggenn seer meg well tyll dy wngge myonnder. Och ner wy komer nu tyllbage fraa Bollerup, saa schall wy tyll Brentwyt och schyffte ther och sydenn tyll Clausholm, doch blyffwer edenn (!) jcke tyllbage. Kyerre Byrryt, jeg weedt nu jnthet andet adt schryffwe theg tyll paa thenne tydt, jeg wyll nu och altydtt hauffwe s. 221 theg thenn alssommechtygeste gudtt beffalenndes, hann wnnde oss adt fynndes snartt hyelbret och gladt y gudts fryucht. Schryeffwytt y Kyoffwennhaunff thenn 5. mars datum mdlxxiiij.

Crystoffer Gøye.

Kyerre Byrrytte, ther som Jørrenn fyck nouget ogenn wandt y Koge, thaa sendt meg thet och schryff meg tyll, hwor thet [er] medt dyt beenn.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bølle gantz wennlygenn tyll schryeffwyt y egenn hanndt 1 .