Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1574-03-09)

København9. Marts 1574
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Om Salget af nogle Øksne og noget Korn; det gule Silke har han ikke faaet; Hans København skal ikke sendes til Jylland, før Kristoffer selv kommer hjem; om en Doktor; om Peder Oxes Sygdom; han sender forskellige Ting.

Kyerre Byrrytte, gudt werre altydt hoess theg och bewar theg lenngge och well fraa alt thenn deell, ther wnndt er. Kyerre Byrrytte, fyck jeg thynn schryffwelsse y gaar, och som thuu schryffwer meg tyll, adt ther hauffwer [werrytt] kyoffmenndt hoess fogdenn y Lalanndt och wylle kyoffwe worre øxenn och kornn, rog, byug och malt, adt jeg therfor schuulle schryffwe theg tyll, hwor hann schuulle sellet, saa maa hann selle par oxenn tyll alder ryngest for xvj gammell daler, kann hann faa meer, thaa maa hann gyorre hann gyorre (!) hanns beste, kornnet wyll jeg jcke selle rynngger lest byug jc enckyt gammell daler, lest rog td. ij gammell daler, thet kant thuu schryffwe hannom tyll. Kyerre Byrrytte, thet pth. guule sylcke, thuu schryffwer meg tyll om, jeg schuulle kyoffwe, tha fyck jeg jcke thett, jeg schuulle kyoffwe. Efftter som thuu schryffwer meg tyll, adt jeg schuulle sennde Hans Kyoffwennhaunff ouffwer tyll Julanndt, saa kann hann jcke komme ouffwer, for jeg kommer syelffwer hyem, thy jeg wyll nest gudts hyelp werre hyemme, thet alder forste s. 225 meg muglych er, saa schall hann strax ther ouffwer, och erret ennthaa tydt nock, thy jeg [hauffwer] aide haannde adt bestylle medt hannom, for hann drauer ouffwer. Thenn dochter, thuu schryffwer meg tyll om, hauffwer sydenn taalt medt, och er hann har y thenn menyng, adt thet schall blyffwe godtt, och er jeg ocsaa y thenn forhabynng. Thet huuess, thuu schryffwer meg tyll om, ther lygger paa Orebyuu, kann jcke forres henn, for jeg komme hyem, saa schall thet strax schee. Peer Oxe hauffwer well werrytt tyll passe, sydenn thuu drost her henn, saa dro hann y løørdag syest forganggenn 1 tyll Frerychborre, ther bleff hann syug jgenn mellom sondag och mandag natt och haddet saa hart, som hann hauffwer haffdt thet nougenn tydt tyllfornn. Kyerre Byrrytte, y morgenn achte wy os her fraa och tyll Helssynngborre, gudt gyffwe os eenn goedt, lucksalyg rese. Jeg wyll nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnnde oss adt fyenndes snart hyelbredt och gladt y gudts frychtt. Schryeffwytt y Kyoffwennhaunff thenn 9. martyus datum mdlxxiiij.

Crystoffer Gøye.

Kyerre Byrrytte, er jeg well tyll frytz, adt ther blyffwer jcke soldt aff thet kornn, ther lygger paa Orebyuu, for jeg kommer syelffwer hyem. Kann hann faa saa møgytt, som jeg hauffwer schryeffwyt, tha er jeg tyll frytz.

Sennder jeg theg thet schugge, Borcher hauffwer gyortt, och syer hann, alle frannserenn kann nedenn om 2 , och hauffde hann jnggenn fylt, theg hørde tyll, och sennder jeg theg ocsaa thet andet fløøll, hann hauffde, och yt par panntoffell.

s. 226 Kyerre Byrrytte, sennder jeg theg j pth. gult sylcke, ij lodt sortte border, iiij lodt sortt sylcke.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bølle gantz wennlygenn tyll schryeffwytt.