Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Mette Rosenkrantz (1573-03-18)

Birkholm18. Marts 1574.
Mette Oxe til Birgitte Bølle.
De Dele, hun har sat paa en af Kristoffers Bønder, vil hun lade henstaa, til hun kommer Kristoffer og Birgitte til Ords; hun udtaler sin Beklagelse over Birgittes Svaghed.

Min ganske wenlig helsenn altid forsend med wor hierre etc. Min aller kieriste Beritte och kiere søster, gud almechtigste were altid hosz dig med siin hellig and och naade, han beuare dig naadelig och well fra alth onth, der dig kand skade enthen til liiff eller szell. Kiere Beritte och kiere søster, will ieg haffue dig szaa ganske høgeligen och giernne bettacketh for alth møgeth ehr och gott, som du mig altid y saa mange maade giordt och beuist haffuer, och sønderlig for din gode skriffuelsze, huilcke du skalth alle min dage finde mig ganske godwillig till att forskylle med alt, huis gode y min ringe mackt er, du kanth haffue ehr eller gott aff etc. Kiere søster, giffuer ieg dig ganske wenlig tilkende, att din gode skriffuelsze er komen mig til hende och derj formercker, att min moderbroder er icke hierne, han er y Skone, gud almechtigste szende ham szund och glad hiem til dig jgien. Och som du och skriffuer, att ieg haffuer satt dell paa en aff eders bønder, Mogens skreder y Tued 1 , som er fød paa mith, att ieg wilde lade den delle staa op, till ieg komer Christoffer och dig til ords, saa s. 227 will ieg gierne gør dett, och han skall jnttith mere bliffue forfuld, før gud will, ieg komer eder til ords. Kiere søster, kand ieg icke fuldskriffue dig till, saa onth de gør mig, for ieg formercker y din skriffuelsze, attu est endnu saa swagh, den almechtigste gud were din hielp och hielpe dig snart til din føerlighed igien, ded will ieg szaa trolig ønske och bede aff gud, som du worst min egen min (!) søster. Och beder jeg dig ganske gierne, attu wilth icke fortencke mig, for ieg skriffuer dig icke sielff till, jeg er nogeth ilde til pasze, saa att ieg icke giid. Kiere søster, will ieg nu icke lenger vmage diig med min ringe skriffuelsze, men j huis maade jeg kand gøre, du kanth haffue ehr eller gott, skalthu finde mig szaa ganske godwillig til, szom ieg war din egen szøster, och will nu och altid haffue diig gud almechtigste befalindes med alth, huis dig kierth ehr, han beuare diig naadelig och well fraa alth onth. Beder giernne, attu wilth haffue den vmag och sige min morbror och din jomfru mange gode natter paa mine wegne. Actum Bierckholum den 18. martius anno etc. 1574.

Mette Oxsze.

Udskrift: Erliigh och welbyrdiig fruw fruw Berritte Christoffer Gyes, min kiere søster och sønderlig gode when, ganske wenlig tilschreffuitt 1 .