Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Agate Sivertsdatter Grubbe (1574-09-03)

Førslev3. September 1574.
Agate Grubbe til Birgitte Bølle.
I Anledning af Søsterdatteren Karens Sygdom meddeler hun Raad mod Mæslinger; him kan ikke komme til Birgitte, da hun er syg.

Minn gannts wenlig helsenn altid forsennt [medt wor herre]. Allerkierste Birgite……synderlig gode when… … , som thu mig altid giort och beuist… …giernne aff formugen will… s. 236 ……forschylle y huis maade thu, min kiere Birgitte, kann haffue gott aff och were thient medt. Kiere Birgitte och kiere søster, som thu schriffuer mig til, att min søster Elsebe 1 haffuer lont thig tho aff syne døttere Ane och Karene, och Karen er bleffuen hart siug aff mesling, och est begierindis, om ieg wiste nogen gode raad, att ieg tha wille biude thig till. Kiere søster, saa wede ieg in genbedre raad, end at hun holder sig aff lucten och y wermen, och nar hun fanger nogit bedre, at hun icke tha fortilige giffuer sig y lucten. Kiere Beritte och kiere søster, som thu och schriffuer och est begierindis, at ieg wille kome til thig, huiickit gud kiende, at ieg gierne wille giøre, om min leylighed saa haffde werit, at ieg haffde min helbredt, saa giffuer ieg thig wenligen tilckiende, kiere søster, at ieg bleff siug vdj thisdags 2 ad afften och liger endnu wed sengen, saa at ieg er icke saa før 3 , at ieg kand were saa lenge op, at the kand rede vnder mig, thend almegtigste gud hand hielpe mig for sin guddomelig godhed. Kiere Birgite och kiere søster, wille lone thig nogenn haffuer ieg icke vden fem kome. Och haffuer thu nogen behoff, som ieg haffuer, raade och biude ofuer mig som thin hulde søster, thu ingen tuill paa haffuer. Will her med haffue dig gud almegtigste befalindis. HelserLaue 4 , min søster Wiuicke Beck 5 och ieg Christoffer, thig och thine jomffruer med mange godenatter. Aff Førsløffgaardt thend 3. septembris anno 74.

Aggitta Grubbe.

s. 237 Udskrift: Erlig och velbyrdig frue frue Birgite Christoffer Gyes til Gundersløffholm, min kiere fencke och gode søster, gantz wenligen 1 .