Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Karen Gyldenstierne (1573-10-03)

Bygholm3. Oktober 1574.
Karen Gyldenstjerne til Birgitte Bølle.
Angaaende nogle Smykker; Ermegaard Gyldenstjerne er kommen i Fruerstuen; forskellige Nyheder.

Myn allerkiereste Berette oc myn allerkiereste søster oc gantz gode wen, gud were altid hus dig mett ald welfart oc spare oc beuare dig lenge i sin frøctt. Ieg tacker dig saa gantz gierne for møgit beuist hulhed oc welgierninger, huilked ieg aff formuen vil findis dig mer en willig att fortiene. M. h. k. s., gyffuer ieg dig att wide ven[li]g att ieg rett nu bekom din gode sk[riffuelse], i huilken du begerer att wide, huordan di dem[antbra]tz war, som du sende mig, ….. fick ieg saa sant hielpe [mig gud] ….. smøck en …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… til Fiyen den fick ieg same smøcker mett sig, ij til Hileborig oc tu til Wiueke 2 , som deris naffn stod paa husen, men myn mod[er] 3 tog Wiuekis tu oc lante hen til dise bruder 4 , saa hun fick icke sine før nu i Kalling marked, der hauer ieg mit bud hus Hileborig mett dem, om hindis er icke iblant di tu, di ieg formerker .... fik Wiueke it s. 238 nu i Nested, ieg sender hinde hinde (!) nu di tu, mig hobis, att hindis motte en findis [der] iblant, elers wed ieg som [gud in]gen rad til det, di ieg har. . . . . . . som di ere, men ieg .…… . . . er wred paa . . . . . . . . . . . . aff hinde til …… . . .willig . . . . . . . . . . . . . . hun hindes . . . . . . . . . . . . M. h. k. s., mig legis effter att tale mett dig, gud gid, du wile hole hus i dette land, dett wile ieg hest. Mottu wide, att myn søster Ermegard er nu komen i fruerstuen, der stod ingen rad til, jeg matte behole hinde, gud wed, huor nødig ieg hade mest hinde, nu hun hauer paa sieuende ord wered hus mig 1 . Oc mottu wide, att Tyge Brade skal haue Heluig K . . ., Bendies faa(!) Anefelt Dorete . . . . 2 Ole Daa Dorete Friis 3 , P[e]r Terkelsen Axel Juels datter 4 …. ieg wile lade dig wide, huor det gor til her i landet, di dette er nysz sked .... gør altid gierne, huis [du kant] were tient mett, oc du skalt altid finde mig som din hule gud alt dig i wii Holger oc ieg sige Christoffer oc dig cm gode netter. Aff Bygholm den 3. october ord 1574.

Karin Holger Rosenkrantz
egen hand.

Kiere søster 5 , mattu wilde, att ieg senndir diig enn som fendis yndenn y thett breff, som du skriffth meg til, som icke hørdet miig till. Sennder ieg dig ett s. 239 breff till Mette Peder Oxses 1 , att du will g[iøre we]ll [o]ch fli hinde thett.

Udskrift: Erlig och welbyrdiig frw fru Beritte Christoffer Giøees till Gvndersleffholm, myn kere søster och ganndske guode wenn, wennligen 2 .