Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Lisbet Johansdatter Urne (1574-11-05)

Klingstrup5. November 1574.
Lisbet Urne til Birgitte Bølle.
Om den Trætte, hendes Søn har gjort med Kristoffers Svende; hvis det er muligt, beder hun om, at Sønnen igen maa komme til Kristoffer.

Mynn ganndske weluilliig helsenn nu oc altiid forsennd med wor herre. Kiere Beritthe oc kiere søster, betacker ieg dig saa ganndske gierne for alt gott, som du mig altid giorth oc beuist haffuer, oc besynnderliig for dett s. 242 megle guode, som du haffuer beuist min søn 1 , den stund hand haffuer werit hoes dig. Der som ieg nogenn tiid saadane dine welgierninge forskylle konde, skulle du finde mig for din hulle oc guode søster, som du wel forskylt haffuer, oc ieg dig plictig er. Mynn aller kieriste søster, som du schriffuer mig tiill, att der som du haffde werit oppe, skulde din hosbonde icke haffue faait att wide, hues trethe oc klammer, som min søn giorde med din hosbondis suenne, saa haffde ieg oc forseet mig dertiill, att der som du haffde faait det att wide tiillforne, haffde du wel straffit hannem derfor oc lerth hannem, att hand saadant icke skulle giøre, thy wngdom oc wisdom will icke fyllis att, men ieg loffuer hannem det, men 2 hand wii icke lyde dennem att, som gierne will lere hannem det beste oc sitt gaffn, saa maa hand see sig sielffuer for, huor hand wii. Mynn aller kieriste søster, wii ieg icke forhindre dig med lang schriffuelsze paa denne tiid, men alt hues ieg dig tiill will oc tieniste kand were, skalthu altiid finde mig for din hulle søster, saa lenge ieg leffuer. Oc wii ieg hermed nu oc altiid haffue dig gud almectiigeste befalendhis tiill siell oc liiff. Ex Klindstrup den 5. dag nouembris aar mdlxxiiij.

Lyzabeth Wrne.

Mynn allerkieriste søster, beder ieg dig ganndske gierne, atthu icke wilt fortencke mig, att ieg icke schriffuer dig sieffuer tiill med min egenn hand, oc betacker ieg dig saa ganndske gierne, dog ieg wed wel, att ieg kand icke s. 243 betalle dig med schriffuelsze, bleck eller papir dine welgierninger oc den store foræring, som du oc din kiere hosbonde haffuer beuist min sønn, denn liille stond hand haffuer werit hoes eder, oc som ieg kand forfare, hand haffuer inthed gott fortient eller forskylt, dog skall denn almectiigeste gud, som alt got belønner, were ethers løn derfor, oc skal y were betackit hoes alle hans wenner derfore. Oc beder ieg dig gandske gierne, att der som dett er mueliigt, att hand maathe komme tiill din kiere hosbon igen oc nogen tieniste giøre hannem for den store forering, hand haffuer giort hannem, dog huercken hand eller ieg det forwnne eller forskylle konde, oc skal hand bliffue straffit dene gang, saa hand icke saadant skal giøre en anden tiid. Mynn aller kieriste søster, giør herwdi, som ieg troer dig tiill, oc will ieg hermed haffue dig gud almectiigste befalendhis tiil siel oc liff. Lader Johann helse dig med m gode nether oc megen tacksigelsze.

Udskrift: Erliig, welbiurdig fru fru Beritthe Christopher Gyis tiill Gundersluffholm, mynn kiere søster oc synnderliig guode wenn, ganndske wennliigenn tiill schriffuit