Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Inger Oxe (1574-12-14)

Skanderborg14. December 1574.
Inger Oxe til Birgitte Bølle.
Dronningen er blevet forløst med en Datter.

Myn alder kerest søster, gud almetest uær altid hos deg oc opehole oc beuare deg- i alle dine uege fra alt, deg kan uere skadeligt enten til siel eller lif, thett uel ieg so trolig ynske deg som meg sel, thett tro for uest, oc uel nu hafue deg so ganske hølig oc gerne betaked for alt møged ære oc got, som ieg altid udi so mange mode befiner af deg, huelked du ma uest tro, ad thett skal vere uforglemt hos meg i ald hulhed godueligen til ad forskyle mett alt thett gode, i min mact er, der ieg ued deg til uele oc gode uere kand, so huliglen som du hade led uner hierte hos meg, thett tro for uest. Oc kan ieg nu icke foldskriue deg, sa ret fast meg lenges efter ad uile uere deg til ors, oc ued nu icke i lang tid ad forhaues, ad thett kan ske, men uel ynske, nor gud uel faue 2 tiden, ad ui ma fines sune oc helbred. Oc beder s. 246 deg gerne, ad du uel hafue den umage, nor deg steds bud, at skriue meg til, ad ieg mo uide, huor deg lider. Ieg hafuer ingen bud fat fra deg, sin ui kom til Iylen. M. a. k. s., giuer ieg deg ganske uenlig til kene, ad myn nadigste frue blef nu forløst i søndags 1 oc fick en ung frøken 2 , gud uere loued, den almetest gud lade henes n. lenge leue, gud til lof, henes n. herfader oc frue moder til glede. M. a. k. s., ieg kan nu icke uidere skriue deg for tidens korthed skyld, men du skal altid fine meg for din hule, tro søster, der du ingen tuil skal hafue pa, thett kene gud almetest, der ieg altid uel hafue deg lenge sund befallindes mett møgen lycke oc uelfart bade til siel oc lif, oc beder deg gerne, m. a. k. s., ad du icke uel fortenke meg myn kort skriuelse, er skriuelsen kort, da er meneng god, thett tro for uest. Oc beder ieg deg gerne, ad du uel hafue den umage oc sie myn morbroder oc dine iomfruer cm gode nater po myne uene, oc ynsker ieg deg sel cm gode nater, m. a. k. s. Datom SKancrbore den xiiii desembri or mdlxxiiii mett hast.

J. O.

Udskrift: 3 Erlliigh och wiielbiurdiige fruwe fruw Biiergtte Chrestoffer Gøes, mynn kiere søsther, ganndzke wennligen tillschrefiuitt.