Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Eiler Krafse (1578-01-05)

Korsør5. Januar 1578
Ejler Krafse til Kristoffer Gøje.
Angaaende en Besked i en Sag mellem Kristoffer og Eggert Ulf eld.

Wenlig hellszen fforsze (!) med gud. Kiære kiære (!) Chrestoffer och szynderlig gode ven, nest myn venlige thackeszegelsze ffor alltt gott, huelckedt jeg giærne vill fforskylle med hues deg ttell gode och velige kunde vere. Kiære Krestoffer, som [du] skreffuer meg ttell, att du borste thellthalle Niells Anderszen 2 och mig paa mostreng vedt Roskylle, och ieg szeden louede deg szelluer paa Therløsze, att ieg ville thalle med de gode mendt, szom vor vde den beffalning vdemellom deg och Ægertt Vellffelldt s. 249 ved Vgerløsze, szaa bekiænder ieg, att ieg deg dett louede och velle ffly deg dett, dett aller fførste meg muligtt er. Jeg skulle haffue vertt paa Egholm 1 och ffly deg dett, nu haffuer jeg legett her paa sloett 2 och fforventt her hoffuemester, szaa ieg icke vedt, huadt dag handt komer offuer, och szaa atter jeg meg strax thell Egholm, szaa vell jeg ffly deg den, och fforser meg, niær som du den bekommer, er hun dog renge theng niøtteg, vde Iackop kunde ffaa niogett att ville fføre ffoelcke vde thrætte med, szom dog haffuer lett paa szege 3 . Kiære Chrestoffer, szaa vedt ieg nu indett andett att skriffue deg ttell, ieg giør giærne, hues dig kiærtt er. Lattir Helleborg 4 [och] ieg hellsze deg [och] Birgett med mange m gode niatter. Ex Koerszør [s]loett 5. dag ianuarius anno dominj 1575.

Eyller Krassze.

Udskrift: Erlig, velbyrdig mandt Chrestoffer Giøde ttell Gundersløffuehollm, min synderlige gode ven, venligen skreffuett.