Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Hans Villumsøn (1575-03-27)

Maribo27. Marts 1575.
Hans Villumsøn til Kristoffer Gøje.
Han meddeler ham Omkostningerne ved at udrede et Skib til Norge efter Savdeler.

Laus deo semper.

Myn jdmyghe helssen altidth forsent medtt gudt wor here Jesu Kristo. Kiere Kristofer Giøe, gode, wforskylte wen, jegh betacker eder och eders kiere frue och gode s. 250 sønn Magnus Giøe 1 for møgen ere, dygdt och gott, som j megh altidt giort och beuist haffwe, gudt werre eders løn, och wiill jegh altid gierne werre forplictigh thiill af myn fatige formue, j hues j myn mact er, gierne altidth at were redebon jgen at fortiene thiill aide gode, huad eder kiert er och thiil wilge kandt were etc. Kiere Kriststofer, som jegh lowede eder, der jegh wor hos eder, att jegh skulde skriwe ett registster om hues skibs wdrednigh er annrørindis, frome Kristofer, saa hafwer jegh paa mith skib hyrit medt mith skibs folck, huad dii skule huer hafwe thiill Lange sundt 2 j Norge epter safdeller. Saa skal jegh giffwe Nils Ørbo 18 mk., huer af dii andre karle xij mk., men dii faa jngi føringh 3 . Kiere Kristofer, saa sender jegh ett hundert tdr. rw och bygh medt denom, och wenter jegh medt guds hielp adth bekome xx deller for huer tønde korn elder xviij deler j det mynste. Medt fetalie till mine viij karle och en pødicher hafwer dii foith vj sider flesk, xxx brader oxe kiødt, 2 faare krope, en ott. smør, ij skp. gryn, j td. sildtt, í td. torsk, j ore lenger 4 , en ore 5 kabelau, vj tdr. brødth, ett hundert marck penge, en half td. erter, en salt td., sønøp som er vj parten af en skepe, dett dryer megit for smøritth. Hermedth hafwer dii deres beskeden paa dendt reyse medt guds hielp. Kiere Kristoffer, er dett saa, att j haffwe min thienist j behof, der jegh kandth nogitt wdrette for eder, enten j Lübeck elder anden steds, daa wiill jegh hierteligh gierne were eders jdmyge thiener och eders kiere hustrues aff s. 251 myn ringe mact och formue. Och maa j fritt biude ofwer megh som ofwer eders egen daglige thiener. Kiere Kristofer, forlader megh, adt jegh bemøer eder saa megith medth myn skriwelsze. Hermedth wiill jegh haffwe eder och eders kier frue och gode søn Magnus Giøe dendt aldsommectigste gudth befalidth bode till liff och siell, amen. Och lader min hustruf Margrette jnske eder aide hunder gode nath och en godt, lieksaligh thiillkomendis poske medth alt dett, j well wiille etc. Skrewith j Maribo palme søndagh anno Cristij 1575.

Hans Wiillumssen,
eder jdmige altidth.

Udskrift: Erligh och welbyrdigh mandth Kristoffer Giøe thiill Orebygaardt, myn gode wen, jdmygeligh thiill hande. 1575 1 .