Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Frantz Banner (1575-05-07)

Kokkedal7. Maj 1575.
Frans Banner til Kristoffer Gøje.
Kristoffer maa efter sit Ønske have Henstand med at betale de 2000 Daler.

Minn wennlliig hellsenn fosennd mett vor here. Kiere Chrestopher, nesøschennbarn och sonnderlliigenn goede venn, thacher jeg theg giernne for altt goth, som thu meg aletid giorth och beuiiste haffuer, huelchett thu skalt aletid fennde meg gannske goedewiilliigenn och giiernne thiill att forschylle mett huess jeg theg thiill viillgj eller goede kannd verre. Kiere Chrestopher, som thu nu schriffuer meg och er begierenndes, adj ij m daller, som thu ehr meg schyllege, mothe stannde ett or jnndnu, saa vell jeg thett giernne gøre, thj moe vell stannd ett aar eller oc epther thinne eghenn viillgj. Jeg vell nu jnnthett viidere schriiffue theg, menn vdj hues maede ther jeg s. 252 kannd verre theg thiill viillgj eller goede, schallthu allthitt fennde meg vellwiilliigenn, och vell nu her mett haffue theg thenne allmecte gud befalenndes. Giør vell och heltzenn thinn kiere høstru mett mannge goednnather paa minne vegnne. Anne Oxe 1 laeder siige ether buoede mannge goednnater. Ex Kochedall thennd 7. maij anno mdlxxv.

Franndz Banner.

Udskrift: Errlliige och velbiurdiuge mannd Chrestopher Giøede thiill Auinnsbiierg, minne kiere nesøschennbarn och besønnderligenn goede venn, gannske vennligenn.