Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Jacob Høg (1575-05-12)

Frederiksborg12. Maj 1575.
Jakob H&g til Kristoffer Gøje.
I Anledning af nogen Gælds Afbetaling beder han Kristoffer tage nogle Kvitteringer med til Herredagen.

Minn ganndtze godwillig helsenn nw och altidt forsenndt medt wor herre. Kiiere moderbroder, will jeg haffwe etner ganndtz høieligen och giernne bethachit for allt erre och gode, som y meg altidt vthi mange maade giortt och beuisth haffuer, for huilchit y schall alle mine dage aff all min ringe magth finnde megh ganndtz godwilligenn thiill att giøre och lade allt, huis y kanndt haffue erre och gode aff och werre thiennt medt. Kiiere moderbroder, som ether well ffortencher, att minn søster och jeg war minn salig modersysters frw Iddis børnn 2 enn s. 253 sum penndinge schyldiig aff min salig faders 1 gielldt, och same sum penndinge waer wdtagit paa thuennde breffue, huilche thuende breffue thillffaldt Jacob Seffeldt och Hans Johanszenn, saa haffuer jeg nw for itt aar sidenn affbetalit Jacob Seffeldt dett breff, hanom tilkom, och jeg dog iche kunde bekome mitt hoffuit breff igienn, førenndt jeg fornøiër hanom medt quetantzer paa saa mannge aars renthe, som forschreffne sum penndinge hos min salig fader och os stanndet haffuer, saa haffuer Jacob och frw Karenn salig Holger Rosenkrantzis 2 bewíllgit, att hun nw vdi Kiøbenhaffnn till denne herredage schall giffue oc vdlege hanom huis penndinge, som handt medt breffue oc quetantzer kandt beuisse, att salig Holger haffuer opbaarit paa salig Saffis 3 wegnne, dett stundt handt war hindis werie, och hanndt derfor haffuer werit aff meg begierendis, att jeg ocsaa nw till denne herredage wille lade hanom bekome same quetantzer, som lyder paa same breff. Huorfaare er minn ganndtz wennligenn bønn thill ether, att y wille well giøre och haffue denn wmage och thage same quetantzer medt ether tiill Kiøbenhaffnn, disligiste denn sum penndinge, som wy ochsaa paa min salig faders wegnne war Erich Hardennberg schyldiig, denom haffuer jeg ocsaa for iij aar sidenn hanom affbetalit, och dog iche endnu haffuer bekomit mit hoffuitbreff igenn, saa haffuer handt ochsaa ladit begiere aff meg quetantzer paa same breffe, att jeg mit hoffuit[breff] igenn motte bekome. Kiiere moderbroder, att y derfor ocsaa wille well giøre oc tage dem medt ether till Kiøbennhaffnn medt de annder, och bether ether gandtze giernne, att y iche wille forthennche s. 254 meg, att jeg bemøder ether thermedt. Der som de iche haffde werit meg saa hartt kreuffdt, schulle jeg som gudt iche haffue bemødit ethe[r] thermedt. Kiiere moderbroder, saa will jeg nw iche widere opholde ether medt denne min l‹orthe schriffuelse. Wdi alle the maade jeg widt att giøre, der ether thiill erre, willge oc thieniste kanndt werre, schall y altidt finde meg gandtz goduiligen thill. Saa will jeg hermedt nw och altiidt haffue ether medt alt, huis ether kiiertt er, denn alsomectigeste gudt euinndeligen beffalit. Aff Frederichsborg thenn 12. maij aar 1575.

Jacob Høgh, mp.

Udskrift-, Erliig och welbyrdiig manndt Chriistoffer Gøiie thiill Gundersløffholm, mynn kiiere moderbroder, ganndtz goduiligen thiillschreffwiitt 1 .