Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Hans Mikkelsen (1575-05-17)

Herlufsholm17. Maj 1575.
Hans Mikkelsøn til Kristoffer Gøje.
Han meddeler ham Herluf Trolles og Birgitte Gøjes Dødsdag; om kalkunske Høns; der findes ingen Harnisker og Rør paa Skolen; om nogle Dødsfald.

Kiere Christopher Gøye, myn gunstige guode ven, gud allmegtiste vere alltiidtt medtt eder, opholde eder naadelig wdj synn frøct medtt languarende sundhed och løcksalighed medtt eders kiere huusfroue och alltt, hues y vell vill. Kiere Christopher, nest en ydmig tacksigelsze for eders guoduillighed mod mig, hues ieg skall bede gud, hand vill eder beløne, och therhuos aff all myn formue alltiidtt findis eders veluillige thiener medtt all ydmig thienniste. Som y er begerendis, kiere Christopher, ieg ville schriue eder tiill, huad dag gud kallede salig her s. 255 Harloff Trolle och eders salige søster, saa døde hand then fempte och tiffuende dag junij anno mdlxv, och eders kiere søster, salig fru Berette Gøye, thend 26 julij anno mdlxxiiij, gud vnde osz finde thennom vdj then euig hemelske glede. Kiere Christopher, som y schriffuer om kalkunske høns, saa haffde vy her icke vden ett par, och the haffuer nu nogen faa køllinge theris affkom, som er møgit smaa; naar the opuoxer nogett, att thi duer att føre, schulle y rett gerne faa aff dennom. Kiere Christopher, nu then gode mand Albrett Oxe var her vdj scholen 1 med Laue Venstermand, ther the kom fran eder, forstod ieg aff hannom schulle vere sagdt for eder, her schulle findis vdj scholen harnsketøyl och røer 2 tiill en tolff eller xiiij mands berøstning. Haffde saa veret, myn gode Christopher, schulle ieg vell haffue ladet bode Albrett och eder thett vide tilforn, thi det var scholen inthet nøttigt. Men her er vdj sandhed icke vden nogen gamble støcker forbrent, som vy funde epther thenne jldbrand var her, vdj jorden, ther vy oprøddede, huilcke Albret saa. Thett beste var allt tilforn skienckt hen til salig Harloffs slegt och kommen til Ringkloster 3 , som Anders schriffuer vel viste sige Albret beskeen om. Kiere Christopher, ieg troer icke andet, y io haffuer hørd, gud nu haffuer kalledt Her Seffren her vdj Nestued 4 , hans liig bleff begraffuede vdj fredags nest forgangende 5 , hand haffde, guode mand, en haard helsoet aff vatthersoet. Same dag om morgen døde jomfru Anne Grubbe y lille Nestued, en aff eders salig søsters hulde och fuldtroe venner, hinders liig staar end nu vbegraffuet. All hinders s. 256 siugdom, som ick vden varett en otthe dage, och hinders endeligt var, lige som hun haffde liggedt vdj en søed søffn, och aldrig klagede sig en gang. Den euig gud beuare eder naadelig med alle gode venner vdj thenne farlig och skrøblig tiidt och giffue osz alle samen en salig tiidt och stund, naar vy schulle skillies fra thenne forfengelig vrolig verden. Wdj hans guddomelig beskiørmelsze viil ieg nu och alltidt haffue eder befaledt medt eders kiere huusfroue och alt, hues y vel viil, och altid findis eders villig thiener. Ex Herloffsholms fry schole then 17 maj anno 75.

E. veluillig, fattig thiener altidt
Hans Michelsøn.

Udskrift: Erliig och velbyrdiige mand Christopher Gøye tiill Gundersløffholm, myn gunstige herre och besønderlig guode ven, ganndske ydmigenn 1 .