Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Mogens Andersen Gøye (1577-02-28)

Ormholt28. Februar 1577.
Mogens Anders&n Gøje til Kristoffer Gøje.
Flan sender ham. efter Ønske et Brev forseglet og underskrevet; hvis han kan spørge, hvor han er, vil han besøge ham, før han drager af Landet; han forlader sig til at faa en god Mynde af ham.

Mynn gannske wennliig hiilsen forsenndt medt gud. Kire Krestoffiir, sennderlig guode wenn, niest mynn wenlig thacksygelsse for alt gaadt, huelcke jiig gernne forskiille wiill med hues thiig tiill guode och wiille kand were. Kiere Krestoffer, som thu skreffuer meg tiill, att jeg wiill forsiegelle detthe breff, saa haffuer yeg dett nu besegellit dett och wnndirskriffuet dett, lyge som du haffuer begierit, och sender jeg dig same dinn breffue ygien her jnndlugt. Kere Kristoffer, som du skreffuer meg till, huor lenge att ieg bliffuer her y landth, saa giffuer jiig diig wennlig tiill kinde, att ieg agtir att drage hirfra om meffast 2 , och wiill ieg kome tiill diig, om ieg kannd spiøre, huor du est, och forlader ieg meg tiill, att ieg fonnger nu en guod mønde aff dig. Kiere Krestoffer, will ieg altiidt giøre, hues deg kiert er, och well hermedt nu och altiidt haffue dig gudt aller megste beffalendis. Giør well och s. 273 siig Bierget mange guode natthir paa mynn wegnne. Skreffuet paa Orumhalt thinn 28. fibruar ar 1577.

Mogens Gøye.

Udskrift: Erliig och wiilbierdig mand Krestoffer Gøye thiill Affuensbieriig, mynn kiere suager och syndirlig guode wenn, ganske wenlig till skreffuet 1 .