Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Hans Mikkelsen (1577-05-11)

Herlufsholm11. Maj 1577
Hans Mikkelsen til Kristoffer Gøje.
Han meddeler ham Herluf Trolles og Birgitte G øje s Dødsdag; han ued ikke af andre Breve end dem, der vedkommer Skolen, men desuden har han en Kiste, som Børge Trolle har givet ham i Forvaring, og hvortil Hvitfelderne vistnok har Nøglen.

Kiere Christopher Gøye, mynn gunstige, guode ven, dett er mig rettelig kiert, att ieg aff eders goduillig schriffuellsze til mig formercker eder vere vell hiem kommen, gud skee loff, och hand beuare eder framdelis vnder syn guddomelig beskiørmelsze lenge att leffue gandske løcksalig medt eders kiere huusfroue och allt hues y vell vill. Kiere Christopher, ieg betacker eder gandske ydmigenn for allt det møgle ære och guode, y mig bode meene och beuijse, gud skulle vere eders løen for altsamen, och ieg altiid findis eder til vilge och thiennist gandske redbon. Som y schriffuer mig till, huor lenge eders salig søster s. fru Berette Gøye leffuede epther hinders salig hosbunde, s. 276 saa døde salig her Harloff anno lxv then xxv vdi iunij monath, och salig fru Berette Gøye anno lxxiiij then xxvj iulij. Saa hun haffuer leffuede epther salig Harloff vdj ny aar och hen ved fire vgger. Then euig gud giffue osz finde dennom bode y then hemmelske euige glede. Kiere Christopher, som y vider bemeler om vdj eders schriffuelsze, om ieg vist aff nogen breffue, som schulle findis her vdj scholenn 1 och komme eder medt eders medtarffuinge vedt, saa ved ieg vdj sandhed icke aff anden breffue at sige, her schulle findes, vden the scholen er anrørendis och steden, vndertagen en kiiste, som salig her Byrge Trolle 2 antuordett mig vdj foruaring, ther hand bleff forstander, som salig froue Berette saa, ther ieg fick then, och ieg vell troffuer the Huitfelder, hans søstersønner 3 skall haffue nøgell tiill, thi hand antuordet mig then icke, ey heller haffde bud epther then, siden hand antuordet mig then. Men thi Huitfelder haffuer en gang eller tho taled mig till om, thi finder vdj hans bøger optegnede en kiiste, hand haffuer mig antuordet, och ieg fremdelis ville foruare dennom then. Viil hermedt haffue eder then euig gud befalendis medt eders kiere husfroue och gandske huusz. Ex Herlofsholms fry schole then 11. maj anno 77.

E. v. th.
Hans Michelsøn.

Udskrift: Erliige och velbyrdiige mand Christopher Gøye tiill Gundersløff, myn gunstig herre och besønnderlig guode venn, gandske ydmigen 4 .