Danmarks Breve

BREV TIL: Mogens Andersen Gøye FRA: Christoffer Gøye (1577-05-23)

Gunderslevholm23. Maj 1577.
Kristoffer Gøje til Mogens Andersøn Gøje.
Angaaende et Stod, Mogens har overladt ham, og som han vil give Erstatning for; om nogle Forretninger, der skal afgøres, naar Kristoffer kommer til København.

Minn gandzke wennliig hellszenn nu och allthidt forszenndt mett gudt. Kierre Mogennsz, suager och sønderlig guode wenn, neste minn wennliig thakszigellsze for allt gott, huillkit ieg giernne will forschylle mett huis thig thiill guode och willie kanndt werre. Kierre Mogenns, haffuer jeg nu bekomit thett stob, som thu sennde megh, och thaker thig giernne, for thu willt wnnde meg thett, saa haffuer jegh nu ladt wegit same stob wdj Kiøpennhaffnn, daa wegit thett tho hundre och fem lodt, som jegh lodt gott follk sie paa, och will jeg giffue thigh saa møgit søil jgienn, som same stob wegit, disligiste saa møgit guild, som ther schall thiill och forgylle saadann ett stob mett, och huisz lodt arbeybdz løndt kand koste. Om thu willt wnnde meg thett therfor, daa schall jeg fornøffue thigh therfor, nar gudt will, jeg komer thiill Kiøpennhaffnn, och will gierne forschyllit jgienn, y huisz made jeg kandt. Kierre Mogensz, athu wille nu weste kome thiill JCiøpenhaffnn, saa thu kunde werre ther tho dage eller thre, før thenn høgtidt giik paa, saa wij kunde skelle Stin wedt thenn boeschab y Sibris gaardt 1 , och wy kunde ochsaa offuerlege worisz handle, som wij haffuer mett thj Huitfellder, thj osz schall will lege ther mact paa. Jeg will hermett haffue thig gudt allermectigste beffallindis. Laader jeg och Berethe hellszenn thig mett mange guode nather. Aff Gundersløuffhollum thorsdagen nest for pindsdagh aar 77.

Chrestoffer Gøye.

s. 278 Kierre Mogennsz, bedendis thig giernne, athu wille lonne megh ett paar aff thj gull hager, thu haffde wdj thenn stakit sorte flløueyllszkiortell, och jeg mothe bekome thenom mett thette mit bodt.

Udskrift: Erllig, welbiurdiug mannd Mogenns Gøye thiill Gallmendrup, minn kierre suoger och sønderllig guode wenn, gandzke wennlligen tillschreffuit 1 .