Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Margrethe Ottesdatter Brahe (1578-06-17)

Fusingø17. Jani 1378
Margrete Brahe til Birgitte Bølle.
Flun sender efter Ønske nogle Smykker.

Mynn gannske vennlig, kierlig hellsinn nu och allthidt forsennt medt vor here. Kiere farsøster, betaker ieg ether ganske giernne for ere och got, som y allthidt giort och beuist h[a]uer, huilck ieg gannske giernne medt ether yginn forskilde, vdj huis madt ieg kaenn, som ieg ether plictig er. Kiere farsøster, som y schriiffuer meg tiill om minn smøker, saa sennder ieg ether ij demanndt kors, det enne er xj demannter, och er eth medt xj demanter och 4 rabienner. Ther som ieg haffuer hafft fliere, ether haffde thiennt, daa skull y ret giernne haffue fat thenom. Min hiarte farsøster, saa vell ieg icke nu hole ether medt thenne min rennge schriffuels eller forbrøde (!) meg ymodt ether, ieg vell alle minne dage gannske giernne giøre, huis ether kiert er, och well hermedt nu och allthiidt haffue ether gudt allemectigste beffalenndis. Lader Christenn 2 och jeg hellsenn farbroder och ether och alle ethers jumfruer medt mannge tusenn guode nater. Datum Fusingø thenn 17. dag junij 78.

Mergrit Bradt. s. 282

Udskrift: Erlig och velbyrdig fru Berite Christoffers Giøs tiill Affuennsbiere, min kiere farsøster, gannske vennliggenn tiill schriffuit.