Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Otte Thott (1578-07-07)

Eriksholm7. Juli 1378.
Otte Thott til Birgitte Bølle.
Indbydelse til Ove Brahes og Karen Thotts Bryllup.

Minn ganndske vennlig hellsszenn nu oc altid forszent medt wor herre. Kierre fru Birgette, syndelig gode wenn, nest enn venlig tachsigellse for alltt gaatt, huilchett jeg altid gierne mett eder igen forschylle vill, giffuer ieg eder venligen tillkende, att erlig oc velbyrdig mand Offue Brade thiill Tonnbyhollm acter vdj de hellige trefoldigheds naffn att giøre sitt brøllup vdj Malmø mett min kierre søster, erlig oc velb. jomffru Karine Thott søndagen nest epther Mariæ fødzilsdaug, som er thenn 14. septembris først kommendis. Saa er minn venlige bøn till eder, attj ville vell giøre oc haffue thenn vmag oc komme thill Malmø otn løffuirdagen nest thiilforn oc thaa giørendis eder glad[e] mett oss oc fle[re] begge voritz gode venner, [som] mig forhaabis nest gudtt thaa forsamlindes vorder. Thett forschyllder jeg gierne vdj slig eller andre [maade], mett huis ieg eder till vilge oc gode kand verre. Oc vill hermedt haffue eder gud almectigste beffalendis. Datum Eriixholm thenn 7. julij 1578.

Otte Thott.

Udskrift: Erliig oc welbyrdig fru Birette Kristoffer Gøis, min syndelig gode wen, venligen thillschreffuitt 1 .