Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Knud Bille (1578-09-19)

19. September 1578.
Knud Bille til Birgitte Bølle.
Indbydelse til at mødes med ham i Svendborg.

Mynn ganntze vennlige helsenn altid forsenndt mett vor herre. Kierre fru Birrìtthe, besønnerlige gode venn, betacker ieg ether vennligenn oc gierne for alt godt, i mig altid giort och beuist haffuer, huilcket ieg met alt gode ganntz gierne forskylle vill. Giffuer ieg eder ganntze vennligen tilkennde, at ieg haffuer forschriffuit nogne myne gode venner at ville velgiørre oc verre i Suennborg hosz mig søndagenn effter omnium sanctorum, som er thenn 2. nouembris først kommendis. Thi er min ganntze vennlige bønn thill ether som till min gode venn, atti ville velgiøre, haffuendis thenn wmag oc komme thill Suenborg om løffuerdagenn tilforne oc fortøffue der enn tre eller fire dage hosz mig oc flere mine gode venner oc tha vidre at thale mett eder, en ieg nu schriffue kand. Kierre fru Birritthe, giørrer nu her vdi, som min gode tro er till eder, oc i ville velgiøre oc findis her wdi vbesuerit. Huor ieg i slige eller andre maade ether till villie oc gode verre kand, findis ieg ganntz veluilligen. Oc vill her mett haffue eder thenn almectiste gud befalendis. Datum thenn 19. septembris aar 1578.

Knud Bille

Udskrift: Erlige och velbyrdige fru Birritthe, Christoffer Gøyes till Gundersløffholm, min besønnerlige gode venn, venligen tilschreffuit.