Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Frederik 2. (1579-01-10)

Kolding10. Januar 1579.
Frederik II til Kristoffer Gøje.
Indbydelse til Niels Parsbergs og Lisbet Sehesteds Bryllup.

Friderich thend anden mett gudtz naade Danmarchis, Norgis, Wendis oc Gotis koning etc.

Wor gunst tillforn. Wiid, att wij achte wdi the hellige threfolldighedtz naffn att lade giørre wor kamerers osz ellschelige Niels Parsbergis brølluppe mett en hogborne førstindis wor kierre høstruis jomfruer osz ellskelige jomfrue Liszibett Seested her paa wort slott Kolldinghuss nu fastelaffuens søndag, som er thend første dag martij først komendis 1 . Thj [bede]r wij theg oc naadigst begier, athu willt rethe theg ephter paa samme thiidt att werre her tillstede, thagendis thin høstrue oc hindis jomfruer mett theg och tha att giørre theg glad mett osz och andre wore wndersaatte aff adelen, som wij thend thiid thill osz forschreffuit haffuer. Ther mett giør thu osz synderligen til willge, oc wij forlade osz ther wist till, befalendis theg gud. Schreffuitt paa wort slott Kolldinghuss thend x januarij aar etc. 1579 vnder wort signet.

Friderich.

Udskrift: Osz ellskelige erlig oc welbiurdig Christopher Gøye till Gundersløff, wor mand oc thienner 2 .