Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Hak Holgersen Ulfstand (1579-03-13)

Sorø13. Marts 1579.
Hak Ulfstand til Kristoffer Gøje.
Han sender et Brev, som Sten Brahe har overantvordet ham; i Søndags stod Sidsels, Albret Oxes, Bryllup med Frederik Hobe.

Mynn ganske wenligh heylszen nu [och] alltid tiillforn szentt mett wor herre. [Kiere] Krestoffer Goe, suoger och beszynd[erlige] gode wen, jeg well haffue deg wenlig[en] betacked for alle welbewyste wellgi[er]nynger, du meg- alltid gyortt och [be]wyst haffuer, huylked jeg aff f[or]muen ganske gierne well forskylle. [Der]nest kand jeg deg wenligh jcke fo[r]holle, att Sten Brade anttwordhede meg ett breff, som hand deg till s[chreff]ued haffuer, huylked breff jeg s[endher] tiigh her mett detthe budt etc.

Kyere Krestoffer, saa wed jeg jnge[n] synderlighe tydender att skryffue deg tiill, andett 1 nu y søndags 2 stod Syszel Albritt Oxszes 3 brølop mett Frederick Huff 4 , och drog alle herrerne aff om fredagen y dett andett brølop 5 . Och will nu jcke lenger bemøde deg mett dene myn skryffuelsze, men well nu och alltid haffue dig samtt dyn kyere h[østru] gud allmetigste befallendis mett alltt, huesz deg kyertt er. Pernelle 6 lader helsze dig mett (!) och Beretthe mett manghe godhe netther. Aff Sor kloster den 13. martjus anno 79.

Hack Wlstand
egen handt 7 .