Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Ide Munk (1580-06-03)

Totterup3. Juni 1580.
Ide Munk til Kristoffer Gøje.
I Anledning af en Trætte med Ejler Grubbe beder hun Kristoffer komme til hende paa Tirsdag og Dagen efter følge hende til Aastederne og staa hende bi.

Minn ganndske gouduillig hellssenn nu oc altidt forsenndt med gud wor herre. Kiere Christopher, goude frennde oc besynnderlige goude wenn, betacher ieg dig saa ganntze wennligenn oc giernne for alt ere oc got, du mig i mannge maade beuist oc giort haffuer, huilchit ieg aff formuen will finndis ganntze gouduilligenn oc giernne medt dig at forskylde i alle de maade, ieg weedt dig till wilge oc goude kanndt were, med huad deell ieg got formaar. Kiere Christopher, giffuer ieg dig wennligenn at wide, at Eyler Grubbe haffuer ladit mig steffne medt iiij goude menndz steffning epther en konng. mat. befalning, som handt haffuer forhuerffuit till denum om nogen trette, som hannd haffuer mig paaført om enn sø, kaliis Tuuemosse sø, liggendis emellum min gaard Totterup oc hans gaard Lystrup, emodt denn forligelsse oc contract, goude menndt haffuer osz giort emellum, oc wi sampligenn haffuer forseglede oc wnnderschreffuit huer med woris egenn haand [m]ed the [an]dre gode [me]nnd, oc wansiet s. 305 kong. mat. steffning, ieg haffuer ladit hanum steffne med till den første allmindelige herredage, her schall staa vdj rigit. Oc formeller steffningenn, at wi skulle møde paa aastedernne med huad breffue oc beuisning, som wi haffuer i den sag at føre, nu paa onnsdag først kommenndis, som er thenn viij dag junij, oc tha at giøre, huad ret er, huorfor, kiere Christopher, er minn ganndske wennlige bønn oc begier till dig, at du willde well giøre oc haffue denn wmag oc kommit hid till mig nu paa tiisdagenn oc diele dinne gouude raad med mig oc sidenn om anden dagen fuldtis medt mig paa aastedernne oc hulpit oc førderit wdj min sag, huad christeligt oc ret er. Kiere Christopher oc goude frennde, giør nu herwdj, som min goude tro er till dig, oc haff mig wfortenncht, at ieg saa driistigt biuder offuer dig oc saa wiit wmager dig her medt, ther som ieg iche forsaa mig troligenn got till dig før en andit, giorde ieg dett iche, ieg oc mine wenner skall thienne dig oc dinne wenner igien, huor du haffuer osz behoff eller oss tillsiger, oc du wilde well giøre oc schriffue mig din goude miening till herom med thette mit bud, huad ieg maa forlade mig till. Ieg giør altid giernne, huad dig till wilge oc lefft 1 kandt were, dett gud allmectigste kiennde, de,nn ieg nu oc altidt will haffue dig befalendis medt alt, dig kiert er. Kiere Christopher, beder ieg dig oc giernne, at du willt well giøre oc haffue mig wndskylditt hous din kiere hustrw, at ieg iche schreff hinnder till, aarsagenn at mit b[udt] kom saa hastigt aff sted. Actum Totteru[p] 2 Totterup (!) med hast then 3. dag junij anno 1580.

Ide Munch
till Totterup. s. 306

Udskrift: Erllige oc welbiurdige Christopher Gøye till Gundersløff, min kiere frennde oc synnderlige goude wen, ganntze wennligenn tiilschreffuit 1 .