Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Johanne Oxe (1580-09-27)

Rygaard27. September 1580.
Johanne Oxe til Kristoffer Gøje.
Hun sender den Hund, han begærede, da han var paa Ry gaard.

Mynn allerkieriste morbroder, gud allemegteste werre nu oc alltidt huosz deg oc beuare deg nadeligenn oc well fraa allt thit, thig kannd werre skadeligenn baade thill sill oc liff. Oc will ieg nu haffue thig saa ganndske høgeligen oc gernne bethackit for allt ere, godt, som thu mig alltidt giort oc beuist haffuer, huillke du skalld alle dinne dage ftnnde mig gannske guodwiligenn att forskylle med allt huisz godt y min rinnge mact er, de du kann haffue ere eller godt aff. Kannt du alldrig thro, saa ret ker dit er meg, de du oc Berite er nu komenn her y lanndit 2 thill osz igienn, gud werre loffuidt. Kier morbroder, som deg well forthennker, denn thid du warst her paa Rygardt hosz meg, da wars du aff mig begierenndis enn hundt, som war da en hualpe, saa haffuer ieg spurt, att du er nu hieme, saa sennder ieg dig nu same hund, som er nu aar gamell, saa sannte hielpe meg gud, som thit er denn same hundt, gud gat (!) hand kann werre saa ret guod, som ieg siert giernne, ieg wille giernne ha hagt enn hosz mig, ennthill thit bud hauffde komedt efftherenn, saa frøckthit ieg, att enn skulle icke saa well bliffue behesit 3 hosz meg som hosz deg, derfor sennder ieg enn deg nu. M. a. k. morbroder, will ieg nu icke lennger s. 307 wmage deg med min skriffuellse, menn du skall alle mine dage finnde meg for dinn hulle, thro søsterdather, ther thu jnngenn thuell paa haffuer, thit kinnde gud allemecteste, ieg will nu oc alltidt haffue theg lennge sundt befallenndis med allt, huis theg kert er, oc giør well oc ha den vmag oc sig Berite oc din jomfrw mannge gonnet paa mine wegne. Skriffuit paa Rygardt tenn 27. september aar 1580.

Jahanne Oxxe.

Udskrift: Erllig och welbyrdige mannd Christoffuer Gye till Gundersløfíholum, mynn kierre morbroder, gandske guoduiligenn till skriffuidt.