Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Sidsel Jørgensdatter Urne (1581-05-02)

Nielstrup2. Maj 1581.
Sidsel Urne til Birgitte Bølle.
Hun selv har det ret godt, men Magdalene er ilde tilpas; Frederik er endnu ikke kommen hjem.

Miin hiertt allerkiereste morssøster, gud allmegtteste werre nu och allttid hosz eder mett siin helligands naade och ophollde och beuare eder lyckssallig och sund, lennge att leffue och lide well y siin faderllige frøgtt och affwennde nadelig alltt dett, y entthen till siell eller liff y nogen maade kunnde haffue ontt aff, dett will ieg saa throllige ønske och wnnde eder som meg sellff, och will nu och allttid haffue eder saa gannske høgllig och giernne att bettacke for møgett beuist hulldhed, ere och gode och synderlige for eders gode, hulide skriffuellsze, meg nu kom tiill hannde, huellckett hosz meg skall were wfforgett, denn stund ieg leffuer, mett alltt dett ieg wedtt att giøre aff miinn rinnge formue att giøre (!), der y kunde haffue ere, thienste och gott aff, som ieg er eder pligttig. Min hiertt allerkereste morssøster, som y skriffuer meg till och ere begierendis att wiide, hor Madellenne 1 och meg liidere, saa er dett gud were loffuett hossomtt gott mett wos efftter dii effnner, men hun har stedze, siiden ieg talled mett eder, weritt saa jllde till pasz, ieg kand icke wiide, huad hinnde skar, gud allmegtteste beuare hinde for siin kiere søn ns skylld. Och will ieg eder wennlligenn icke forhoilde, att Fredrich 2 er icke enu hiem komenn, och ieg icke hellder wed, hor ham nu lider, men ieg hobes mett guds hiellp, att hannd komer nu well snartt hiem, saa wille uii mett dett første skriffue eder tiill. Minn hiertt a. k. morssøster, saa will ieg nu icke s. 316 wiidere bemøde eder mett denne min kortte, wellmentte skriffuellsze, menn denn stund iieg leffuer, fiindis for eders hulide, thro søsterdatter, denn y aller skulle haffue thuill paa, dett gud allmegttheste kennde. Ham wiill ieg nu och allttid haffue eder lenge sund beffalett mett alltt dett, eder kertt er, hand wnnde wos att fiindis helbrede och gllade y siin gode frøgtt, leg ønsker Christoffer och eder och eders jomffrur mange gode netther. Och min lille Madellene ønsker eder mange gode netter. Ex Nillstrup den 2. dag may anno 1581.

Settzell Wrnne.

Udskrift: Erllig och welbyrdig froue fru Beritthe Christoffuer Giøes tiill Gunderslløuhollm, min hiertte kiere morster, ganske wennliig till skreffuett 1 .