Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Berndt Schurmand (1581-07-09)

København9. Juli 1581.
Berndt Schurmand til Kristoffer Gøje.
Angaaende en Handel om Korn; han har nogle Perler tilfals.

Min gantze wenligen helszen forsendt med gudt wor herre. Kere Christoffer, betacker jeg eder som myn gode wen for alle ehre och godt, huilket til ad forschulde effter myn ringe formogen er jeg altid gantze willig. Och giffuer eder hermed wenligen til kende om kobet aff kornet, j haffuer ladet skriffue meg til om, ad j begerer for malt huer td. j daler och for rug huer td. ij daler, huilket er well duer kiob och megit, och ma mhen icke dertil fhore rug vd 4 , derfor om j wille vnde meg malt och bug noget s. 321 beder kiob pa huer lest, wille jeg det beholde, och begerer den lengeste dag 1 , j kand giffue meg. Och beder gerne, ad jeg kand fa en wisz bescheed herom, for end j drager aff landet, huortil jeg meg mha forlade, och ad j wille ochsa skriffue meg til, huor megit der er aff huert slags, bade malt och bug, her vdi Selant och j Lalant, och huor j wille meg dette lade leffveere, och sofram der jngen bud war straxs hid til buen, beder jeg, ad j wille haffue den vmag och forschicke breffuit til Hans Kordeszen, borgemester j Nestwede, och lader hannom sige, ad hand straxs wille sende den hid til meg pa myn vnkosting. Wider haffuer jeg nhu faet so smucke och schone parler, som jeg icke haffuer hadt nogen tid tilforn, sofram som frow Birrite deraff er begerendes, will jeg selff komme til eder och handele med eder om huoris kiob, nar jeg hued, pa huilken tid eder belegen kand were. Och j huisz made jeg eder effter myn ringe formogen til tieneste och willige kand were, dertill skall j altidt finde meg gansche willig. Hermed eder gudt alsomegtigste befalendes. Datum Kiobenhafen den 9. julj anno 1581.

Berndt Schuermand
E. w. a.

Udskrift: Erlige och welburdige Christoffer Goie til Gunderszleffholm, myn gunstige herre och gode wen, wenligen tilschreffuet.