Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Arild Urup (1581-08-21)

Helsingborg21. August 1581.
Arild Urup til Kristoffer Gøje.
Indbydelse til Erik Thotts og Helle Basses Bryllup.

Minn ganndtz venlig helsenn nu oc althiid forsendt mett vor herre etc. Kiere Christoffer Giøe, tacker ieg ether giernne for alt ere oc gott, som y meg althid giordt oc beuist haffuer, oc vill thett althid giernne forskiølde, mett huis gode vdj min rinnge machtt er etc. Kiere Christoffer, giffuer ieg ether vennlig att vide, att ieg aether vdj thi hellige threfoldighedtts naffnn att giøre en aff min s. 323 kiere høstruis jomfruers brøllope, erllig oc velbiurdige jomffrue Helle Bases mett erllig oc welbiurdige mand Erich Thott till Hiulbierig den neste søndag for sanctj Deonitij dag, som er then 8. octhobris først komendis. Er therfor min wenlig bøenn till ether, attj ville haffue then vmage och kome till Vggerop om leffuerdagen tilfornn' oc om søndagen giøre ether glade mett meg oc flere voris gode wenner, som ieg forhobis, ther thaa forsamled worder. Dett forschiølder ieg althid giernne y slig eller ald anden made. Hermett eder then almegtigste gud beffalendis. Aff Helsingburg then 21. ochtobris (!) anno 1581.

Arild Vggeroph.

Udskrift: Erlliig oc velbiurdiige manndtt Christtoffer Giøde till Gunderstorp (!), min synnderlig gode ven, ganndtz wennligenn 1 .