Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Jakob Ulfeldt (1581-08-27)

Selsø27. August 1381.
‘Jakpb Ulfeld til Kristoffer Gøje.
Han har til en Bygning paa Bavelse ladet indføre nogle Materialier til Karrebæksminde og beder nu om at maatle laane nogle af Kristoffers Vogne til Transporten.

Mjnn wennligh helszen nu och altidt forsenntt mett wor herre. Kiere Christoffer, frennde och synnderlige gode wenn, nest minn wenlige tacksigelse for altt gott, huilckett jeg giernne mett dig forskylde will, mett huis dig till wilge och gode kannd were. Giffuenndis dig ad wide wenligenn, ad jeg om gud will achter ad lade bygge noged paa minn gaard Bauelse, huortill jeg wdj Carebecks s. 324 minde haffuer laded jndføre nogenn stenn, kalck och tømmer, och behøffuer till thett ad hiemføre ad besøge minne gode wenner och naboer, om de wille were mig behielpelig mett nogne wognne paa enn dags tid, ad de maathe ther anname las och føre till forschreffne Bauelse 1 . Er therfore till dig som till min kiere frennde och gode wenn min wenlig begieringh, ad du wille giøre well och lonne mig nogne wognne en reyse, mig her vdinden ad were behielpelig, naar dj nu haffue theris kornn jnde, huad dag thett thennom kand were best beleyligt, før dj saae rugh. Slig dinn gode wille jeg giernne jgienn wdj slig eller støre maade, om thu mig behoff haffuer, will forskylde och fortiene, och beder gierne, jeg wed thette mit bud maathe fange herom besked, huortill ieg mig maa forlade. Och will hermett haffue dig gud almechtigste befalledt. Aff Selsøø thend 27. dag augustj anno 1581.

Jacob Wlffeldt.

Giør well och helsse din kierre hustro mett mange gode nether paa mine wegnne.

Udskrift: Erligh och welbyrdigh mannd Christoffer Giøie till Gundersløff, mynn kiere frende och synnderlige gode wenn, wennligenn tilschreffuitt 2 .