Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Henrik Brahe (1581-08-30)

København30. August 1581.
Henrik Brahe til Kristoffer Gøje.
Indbydelse til Tyge Brahes Begravelse, der blev ihjelslagen af Ejler Krafse.

Wennlliig helsenn nnu och althiidt forsenndtt mett wor herre. Kierre Christoffer Gøye, synderlliig gode s. 325 wenn, nest minn wennlliig tacksigelsze for alltt gott, som y giortt och beuist haffue, huilckit jeg giernne mett alle gode will forskylle. Kierre Christoffer Gøye, giffuer jeg ether sørgeligenn thiill kende, att min kierre broder, erlliig och welbyrdiig manndt Tyghe Brahe thiill Hammer, er jammerligenn och wskyldeligenn tagenn aff dage aff Eyller Kraffsze thiill Egholm 1 , thenn almegtigste gudt vnde hannom medt alle thraa christnne enn gledelig och ærefuldt opstandelsze. Saa actir jeg nu wdj the helliig threfoldighedts naffnn paa hanns kierre efftherladindis daathers, erlliig och welbyrdiig jomfrue Anne Brahe thiill Hammers wegnne at lade begraffue forschreffne min kierre broders salliig lig her wdj Kiøbenhaffnn y helliig giestis kircke thenn thorsdag nest effther wor fruue dag natiuitatis, som er thenn xiiij septembris nu først kommendis. Thj er min ganndtz vennliig bønn och begering thiill etther, athj wille well giørre, haffue vmag och komme hidt thiill Kiøbennhaffnn om onsdagenn thiillfornn, och om thorsdagenn thereffther giørre min sallig broder thenn siste ære och thieniste att følge hanns lig thill sit legerstedt, thett will ieg mett ether gerne forskylle mett alle gode. Och will hermedt haffue ether gudt almegtigste befallindis. Schriffuit y Kiøbenhaffnn thenn 30. augustj anno 1581.

Henndrick Brahe.

Udskrift: Erlig och welbyrdiig mand Christoffer Gøye tiill Affuindzberg, min synderlig gode wen, wenligenn till schriffuitt.