Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Frederik Hobe (1581-09-30)

København30. September 1581.
Frederik Hobe til Kristoffer Gøje.
Han beder Kristoffer efter sit Løfte at love for ham til Kongen for 3000 Daler og sender ham Gældsbrevet til Besegling.

Min ganske wenlig helsen nu och altidt forsendt mett wor here. Kiere Christoffer, suoger och besynnderlige s. 333 gode wen, betaker jeg eder saa ganske wennliigen och giernne for all ehre och gode, som y mig altidt giortt och beuist haffuer, huilkidt jeg altidt ganske giernne wii forskylde och fortiene mett alt, huis gode vdj min formue were kandt. Kiere Christoffer, som eder vden tuill well fortenker, ad nu jeg war hos eder, da loffuede y mig, ad y wille loffue for mig til kon. maist. for iij tusendt daler, som hans maist wille naadigst laane mig til ad jndløse det gods mett, som Hak Holgersen 1 haffuer y pannt aff min høstru. Saa sender jeg eder nu samme breff, som hans kon. maist. det haffue will, och beder jeg eder saa ganske wenligen och giernne, ad y wille well giøre och beseygle samme breff. Ieg skall nest guds hielp holde eder dett vden all skade vdy alle maade, och naar gud wii, ad wy kommer tilbage aff Skone, saa wii wy komme til eder och giffue eder et skadesløsbreff, som y well skulle were forwarid mett. Kiere Christoffer, beder ieg eder giernne, ad y wille giøre hervdy, som min gode tro er til eder. Vdj huis maade ieg nogen tidt kandt were eder til wilge och gode, da skulle y dertil altidt finde mig willig. Och wii ieg hermett nu och altidt haffue eder gud alsomegtiste befalendis. Lader Sitzell 2 och jeg helse eder o9h min morsøster mett mange tusendt gode netter. Aff Køffuenhaffn loffuerdag effter s. Mikelsdag 1581.

Fridrich Hobe
mett egen hand.

Udskrift-, Erlig och welbyrdiig mand Christoffer Giøde til Gundersløffholm, min kiere suoger och besynderlige gode wen, ganske wenligen til skriffuidt.