Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Inger Oxe (1582-02-06)

København6. Februar 1582.
Inger Oxe til Birgitte Bølle.
Da Dronningen har forløvet hende og alle Jomfruerne, vil hun drage til Skaane, men haaber senere at træffe dem; hun takker for det tilsendte Skørt.

M. a. k. s., gud almetest uere altid hos deg oc beuare deg nadelig oc uel i alle dine uege fra alt, der deg s. 335 kan uere skadeligt, enten til siel eler lif, thett uel ieg sa trolig ynske deg som meg sel, thett tro for uest. Oc uel nu hafue deg, m. a. k. s., sa ganske hølig oc gerne betaked for alt møged ære oc got, som du meg altid udi sa mange made giort oc beuist hafuer, huilked du skal alle myne dage fine meg ganske goduelig til ad forskyle mett alt thett gode, i myn mact er, der ieg ued deg til uele oc gode uere kand. M. a. k. s., giuer ieg deg ganske uenlig til kene, ad din gode skriuelse kam meg i dag til hene, huilked du ma uest tro, ad hun uar meg kerkomen, ad ieg ma uide, ad myn morbroder oc deg lider uel, gud almetest beuare eder fremdeles mett languarig sundhed oc lade eder lenge leue oc lide uel, thett uel ieg som gud trolig ynske af gud. Oc uel nu hafue giued deg ganske uenlig til kene, ad k. m. oc myn frues node hafuer nu forløued alle iomfrurne oc meg, ad ui ma nu drage hem pa i tid lang, sa der er nu ingen af iomfrurne hos h. f. n. uden Dorete Skenkel, de andere dro igor til Roskile, some af dem drager til Iylan oc some til Fyn oc some her i laned, sa huer ma nu draue til sine uener. Sa drager ieg nu mett guds hielp herfra oc ouer til Skane i dene uge oc fortøuer der til hen mod medfaste 1 , sa acter ieg meg her ouer til laned igen mett guds hielp, sa forhaues meg ad kome myn morbroder oc deg tyl ors, for du kan icke tro, sa ret fast meg forlenges efter eder, gud almetest une vos ad fines mett sundhed, nar han uyl føue tiden. M. a. k. s., giuer ieg deg ganske uenlig til kene, ad ieg hafuer nu bekomed thett skørt, du sende meg, oc er thett som gud alt for meged, ad du skule giøre deg sa stor bekosting derpa, thett hade uere got nock af duilick 2 , ieg tro, thett hade uered nock, ad du skule hafue foræred droning dermett, du kune da icke s. 336 giøred bere. M. a. k. s., sa uel ieg hafue deg sa ganske hølig oc gerne betaked, bade for thett oc for alt got, ieg altid befiner af deg, gud giue ieg ueste noged, ieg kune gøre eller bestele for deg, da skule du fine meg der mer en uelig til, oc uel nu icke lenger opehole deg mett dene myn uelmente skriuelse, men du skal altid fine meg for din hule, tro søster, der du ingen tuil skal hafue pa, thett kene gud almeteste, der ieg altid uel hafue deg lenge sund befallindes mett alt, deg kert er, oc beder deg gerne, ad du uel hafue den umage oc sie myn morbroder cm gode nater po mine uene. Datom Køuenhøuen tisdagen nest efter kynermose or mdlxxxij.

Y. O.