Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Karen Gyldenstierne (1582-02-20)

Nørregaard20. Februar 1582.
Karen Gyldenstjerne til Birgitte Bølle.
Hun beder Birgitte være hende behjælpelig hos Kristoffer, at han ikke farer saa haardt frem mod Eline, salig Mads Grambos, og fremstiller hendes Sag.

Min a. k. Berethe och min hierthe kere søsther, here gvd vere altid hos deg med sin hellig ands naade och deg naadeligen bevare vel med langvarindes lif och svndhed, dett vel ieg ønske deg saa hvldeligen och gerne, som dv vore min egen baaren søsther, saa santt hielpe meg gvd. Min a. k. Berethe, ieg bethacker deg paa dett aldervenligste for saa møgett bevist eære och gode, der dv har altid i saa mange maade bevist meg meg (!), som gvd vere deg god derfore, och i synderlig for altt gaat, der dv i alle maade bevisthe meg, nu der ieg sidst var paa Oreby hos deg, som gvd vere deg god derfore til efvig tid, och ieg, i alle de dage ieg lever, vel af min ringe formve finde deg for saa hiertheligen hviden ven til ad gøre och lade alt, ieg kand vide deg til vellig ad vere, och dv kant vere tintt med, som dv vore min egen baaren søsther, s. 337 och som ieg bekender ad vere deg plegtig, och dv altid har forskylt. Min h. s., gir ieg deg nv gandske venlige ad vide, ad som deg och vel drafves til mine, ad der Knvd Bilde 1 och ieg vi giorde bøn for Elline sallige Mads Grambo 2 til Kresthof, och da lofvede Kresthofer vos vestt, ad hand vilde aldtting for vaar bøn skyld ofverfare med det besthe med Elline med afsyn paa gaarend och skofven, naar dett var af sagtt, och saa lofved och Kresthofer vaas, ad ieders foved skvide først skifthe dett gods, som Elline lod efthe seg i Eæthehafve 3 , som var hindes bryge reie 4 och hindes haaper och foler och svin och bir och hindes ges och ald hindes rvg saad, det lofved Kresthofer, ad lens Nilsen 5 skvide skifthe det med hinde der, och siden skvide hand drafve til dem, der som dett anden gods blef ført, och der skifthe det andett. Kere Berethe, saa har nv baae presthen och Elline vered drafven til Eæthehafve och vilde gerne, ad lens Nilsen vilde skiftt der med dem, hvad der var i Eæthehafve, da vilde lens Nilsen inthed skifthe med dem dett gods, der var i Eæthehafve, før de fick førtt det andet gods til Eæthehafve med, och naar ieders foved feck skift godset i tho parther, och hand feck saa thagett dend ieæne part til Kresthors part, saa vel lens Nilsen gøre forbod paa hindes part, saa det skal och blifve der, och icke hvn s. 338 skal maa faa det deraf, for det ad gaarend och skofven er sagt i feid 1 . Min a. k. Berethe och kere søsther, saa beder ieg deg gerne, ad dv for gvds skyld vel vere en god hielp hos Kresthofer, ad hand icke vel lade sin foved handele saa hartt med hinde, men ad Kresthofer vel io lade hinde naaget nydett gaatt, som hand lofve vaas, baae Knvd Bilde och meg, der vi var hos ham, ad hand vilde alting ofverfare med det besthe med Elline, och nv gir ieg deg self ad bethencke, min a. k. Berethe, ad skal ieder foved nv ttrenge hinde ttii ad føre sit gods tilbage igen til Eæthehafve, och hvn skal lade skifthed och først thage ded ī part af godse och kvegett fra hinde och saa gøre forbod paa ded anden par af godsett, som hinde skvide tilfalde, da gir ieg deg self ad bethenke, min a. k. Berethe, ad det er møget hartt handeled med hinde, endda ad Mads Grambod vnde hinde sin anpartt af sitt gods i sit lefvinde liff, saam mange gaatt folck var ofververindes, baaede prowesther och presther derhos, der hand gaf hinde bref och seg[l] derpaa, ad hvn maathe nyde hans part med sin, och gvd hielpe meg saa af alt dett, meg kand vere imod, som ieg aldrig bad Mads Grambod derom paa hindes vegne elder lod bede ham derom, men hand giorde det af sin egen gode fri vellig och gaf hinde saa gaath ed skvdsmaal i gaat faalckes nerverelse, som naagen mand kvnde gøre, och det høre ieders egen foved paa, hand var derhos, endda ieg har hørt, ad dett skvide vere ført for Kresthof, ad Elline icke skvlle skecked seg saa vel med Mads j sin sygdom, som hvn var plegtig och bvrde ad gøre, gvd hielpe meg, saa santt som hvem det har sagtt for Kresthofer, da har de sagt dett, der de aldrig kand bestaa, men de har giort dett mere, for de vilde, ad Kresthofer skvlle skelle hinde s. 339 af med det liide, hvn har, och de self kvnde nydet ad, de der har forført hinde for Kresthofer. Min a. k. Berethe, ieg har och hørt, ad dett skvide vere sagtt for Krestofer och deg, ad ieg skvide haft i min forvaring af Mads Grambods gods ad forvare for hinde, hinde til besthe, før Mads hand døde. Min a. k. Berethe, saa siger ieg deg for vest, ad saa santt som ieg vel naagen tid ønske meg naade af gvd i dend anden verden, da ved ieg meg aldrig i naagen ttid ad hafve haft naagett i forvaring, det der Mads elder Elline ttilhørde, dend stvnd der Mads lefde, icke før dend ttid, der Børe hand kom til gaarend och forvisthe Elline vd af gaaren med hindes gods, saa vesthe hvn seg hvercken hvs elder ly tjl, hvor hvn skvide sethe til forvaring, hvad hvn hade, saa bad ieg hinde da, ad hvn maathe sende hid ttil gaarend, da vilde ieg laane hinde hvsely til det, til gvd vilde vnde hinde anden raad, saa sende hvn hid af sine bovare, senge och skiffuer (?), ij kisther, och dett var dend tid, der Børe hade forvistt hinde fra Eæthehafve, och der skref ieg deg til och til Kresthofer med det bvdt, ieg hade hos ieder paa Gvndersløf, ad ieg hade laant hinde hvs til dett, och alt hendes bo var beskrefved, før dett kom hid, som ieders foved ved, djett blef beskrefved strax dend ttid, der Mads døde, gvd vnde meg saa santt ad faa baae lycke och gafn af, hvad gvd har vntt meg her i verdenn, som ieg ved meg aldrig, ad ieg naagen tid har haft naaget i forvaring i døis maal for Elline andett end det, ieg har lat ieder nv vestt och skrefved ieder ttil om. Min a. k. Berethe och min kere søsther, saa vel ieg bede deg nu for gvd skyld och for altt dett gode, ieg altid har forset meg ttil deg, ad dv veltt nv vere en god hielp hos Kresthofer, ad hand vel aldteng fare ofver med det besthe, och ieders foved icke saa slet skal fordere hinde och thage altt hindes s. 340 helle bo fra hinde, och hvn skal staa til svars aldienne for gaarfeld 1 och for skaafven, hvad forseielse der kand findendes, och hvad geld der findes either ham, det skal och følle hinde, och hvn sad icke mere end ett i aar efther hans død, och Børe har faatt ald hindes rvf saad och hafvere saad, och hand vel nv slett inthed gi hinde igen derfore. Min a. k. Berethe, saa gir ieg deg nv self ad bethencke, om det er io møget hart for hinde, men ieg kand trof, de vnde fører, der hvn har haft for Kresthofer, de hielper meget hertil, men ieg tror da saa gaat ttii Kresthofer och deg, ad i lader hinde io naagett nyde Knvd Bildes bøn och min gaat ad, gvd hielpe meg, saa santt som hade dett nv vered x gange saa møgett paa ad gøre, som dethe kand vere, och det alder ringesthe ord, der Kresthofer elder dv i kvnde giett meg derom, da skvide ieg hafve giort efther ieders vellig dermed, helder end i vilde begered af meg, och alt det ieg naagen tid af min ringe formue kand vide ad gøre elder lade, dett ieder kand vere til vellig, och Kresthofer och dv i kvnde vere tientt med, det skal dv alle mine dage finde meg saa hierthelig hvider til som dend ven, der i skal aldrig hafve tvil paa. Och vel ieg nv och altid hermed hafve deg med Kresthofer och alt det, deg ker er, dend efvige here gvd befallendes, och beder ieg deg saa gerne, min h. k. s., for altt det gode, ieg ttror deg til, ad dv och Kresthofer i icke vel thage meg ttii naagen vvellig, ad ieg saa ttitt bemøder ieder med min skrifvelse och bøn i dese maade, gvd skal vide, dett fortryder meg hart, ad ieg saa ttit skal bemøde ieder hermed, dett gør meg møgett vnt, ad dett skal vare saa lenge med det, ieg saa ttitt skal bemøde ieder hermed. Here gvd befaller ieg ieder, och gvd vere hos ieder i alle det, i skal s. 341 gøre och lade, och gvd spare och bevare ieder vel fra altt vntt. Skrefved ded ttisdag før sangthe Matties dag af Nøregaard 1582.

K. G. S.

Ieg ønsker Kresthofer och deg och dine iomfrvr mange m gode nether.

Min a. k. Berethe, ieg beder deg saa gerne om ad, om saa er, ad Kresthofer vel lade skifthe med Elline, ad dv vilde da gøre vel for gvd skyld och bede Kresthofer, ad lens Nilsen maa da kome til Elline, der hvn har sett gods, och skifthe det der och dett, der er i Eæthehafve, dett kand och skifthes der, saa lofvede Kresthofer baae Knvd Bilde och meg, dett sidsthe vi thalled med ieder paa Oreby, och ieg beder baae Kresthofer och deg for gvds nafn skyld, ad hves gods, der ieders foved faar fra Elline, ad i icke velle lade Børe faa naagett deraf, for hand och hans kvinde de har naack rost deraf, ad det er dem lofved. Her Hans 1 och Elline de siger, ad de vel gerne vnde ieder altt deres helle gods, der de har, om i velle begered, men de vilde gerne bede ieder for gvds skyld, ad i icke velle lade Børe faa der naaget af, hand har da giortt dem skae naack och fortrød med altt, hand kand gøre.

Udskrift: Erlig och velbyrdig frvve frv Berethe Kresthofer Gyes ttil Orebygaard, min kere søsther och synderlig gode ven, gandske venlig til skrefved.