Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Mette Falksdatter Gøye (1582)

Havreballegaard1582.
Mette Gøje til Birgitte Bølle.
Hun vilde gerne være kommen med det første til Birgitte og Kristoffer, men maa først s-ætte en Perle stikker ske i Gang med at stikke hendes Huer; de »Brodder«, en Kvinde i Aarhus skulde sømme for Birgitte, er endnu ikke færdige, da Kvinden har haft en bullen Finger; hendes Søster Margrete har det nogenlunde.

Mynn allerkieriste farster, gud fader, sønn och denn verdige threfoldighedt haffue sinn allerhøgiste beskyttelsze och beskermelsze offuer ether och minn kiere farbroder Christoffer och spare och opholde och beuare ether lenge lycksaligen och well fra alt det, ether skadeligt kand vere, bode thill liff och siiell, och lade ether lengi leffue mett møgen languarendisz sundhed och welfart wdj guds ære och fryct, thet will ieg saa troligen ynske och bede aff gud som for mig selff. Saa tacker jeg ether saa ganske hiøligenn och gerne for alt mangfoldigt ære och megit guode, i mig vdj saa mange vsigelige maader giort och beuist haffuer, for huilcket den euige barmhiertige gud vere ether lønner, och ieg aldrig will forglemme, de dage ieg leffuer, och will altiidt findisz ganske weluilig at forskylle wdj alle de maade, jeg veed at giøre ether thill vilge, tieniste och guode kand were, som ieg kiendisz mig dog disz pligtigere at vere, och i ickj skall haffue mere tuil paa, en ieg vaar ether egen kiødelig datter. Minn hierte kiere farster, saa skal i ochsaa haffue saa megit tusinde fold ære och tack for denne ether guode skriffuelsze, som i nu skreff mig thill, och begierrer, at ieg wille komme thill ether, for huilcket gud almegtiste vere ether guod for thill euiig tidt, och ieg rettelig gierne ville komme, och hadde ieg ickj heller actet mig at draffue aff denn land, førindt ieg talde medt minn kiere farbroder Christoffer oc æther, gud alsommegtiste vnde mig at finder glade och vel thill pasze. Saa hadde ieg actet s. 367 mig mett det allerførste at drage thill ether, saa kom Vønicke pelsticker hid iafftis, och skall hund sticke mig mine huer, saa vill jeg, det allerførste hun er kommen noget i gienng mett dennom, komme thill ether, thi mig lengis nu saa ret hart effter at tale med ether. Mynn allerkieriste farster, som i skryfuer mig thill om de brodder 1 , som den quinde i Aarhusz haffuuer at sømme for ether, at ieg skulle sende ether dennom, om de vaar ferdig, saa giffuer ieg ether wennlig tillkiende, ati er ickj ennu ferdig, thi quinden, som haffuer dennom, haffuer hafft en bullen finger vel i fiorten dage, saa hun ickj kunde sye. Om iij eller fire dage saa skall ieg sende ether dennom medt mit egit budt. A. k. farster, som i skriffuer mig thiil, at ieg skulle lade ether vide, huor de vaar med minn syster Mergrete 2 , saa er det nu huosum 3 , gud vere louidt, dog er hun nogit suag, dog hobisz wi, at dj bliffuer got snart mett guds hielp. Saa vil ieg nu ickj lenger bemøde ether mett denne min velminte skriffuelsze, menn giører alle mine dage gierne, huis ether kiert och thill vilge kandt vere, dett kiende gud, och hannom will jeg haffue thig gud almegtiste befalendisz. Lader minn moder 4 och minn syster Mergret helszen ether och minn kier farbroder Christoffer med mange cm gode natter. Aff Haffreballegaardt anno 1582.

Mette Giøe.

Udskrift: Erliig och welbiurdig frue frue Byrrithe Christoffer Giøis thiil Clausholm, minn hierte allerkieriste farster, ganske vennlig thiilskreffuit.