Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Nielsøn FRA: Christoffer Gøye (1583-01-15)

Avnsbjerg15. Januar 1583.
Kristoffer Gøje til Jens Nielsøn.
Om Landgildens Erlæggelse i Penge; om nogle Retstrætter angaaende Jordegods; af den hjemkomne Skudes Ladning skal noget henlægges til eget Forbrug; han skal tale med Sten Brahe.

Viide mattu, Jens, som du schriffuer meg tiill, attu haffuer tagit pending aff somme aff tienneren for landgielden, x daler punden, saa er ieg vell tillfredz, attu tager saa aff thennom, aff saa mange som will giffue pendinge. Och sender ieg deg enn breff, som ieg haffuer skreffuitt Mogens Giøe tiill om then deggen 1 , attu sender hanom thenn, och dersom du kand bekomme samme deggen, attu daa foruarer then, tiill gud will, ieg kommer hiem. Och som du schriffuer meg tiill, att Jacob Huuitfeld lader dielle paa thett gierde wed Lutzematz 2 och vilde haffue thett flytt, som oldinge haffuer giord skiell, saa formercker ieg well, att thett er thenn eng, thj lieder eptther, ieg haffuer ther, attu derfor giør dinn beste, attu kund forhaditt 3 , indtiill gud wille, ieg kommer ther sielff y landitt, saa will ieg see, huad middell ieg kand faae thertiill. Och som du schriffuer meg tiill om then pannthe breff, Matz Biørnszen haffuer ladt løszt ther inden tingj y sinn datum 1462, saa er samme pante breff mier end hundre och tiffue aar gamill, och gordenn haffuer veritt thennom s. 369 fra y saa lang tiid och fuld Erich Madtzens 1 fader och hanom och siden meg nu y tiuffue aar y rollig heffd, och ickj samme panntebreff liuder paa then gord, och lader meg tycke, att han icke kand tilholde seg samme gord eptther then pantebreffs liudelsze, vdenn hann haffuer andre adkom therpaa. Som du och schriuer meg, att Arild Huitfeld war ther y landitt och lod Rørbeck 2 skouff rebe, och du begierde reb paa mynn wegnne y skoffuen, och ditt ickj matt vederfaris deg, epttherdj myn tienner haffuer iord y marckenn, attu derfor giffuer last och klage therpaa tiill tingj, och giff varsill therfor och tag ditt beskreffuen. Och som du schriuer, att myn skud er hiemkomen och haffuer faitt fulladt, och befoell jeg thennom saltthe ij tdr. eller iij tiill myn egen bord, dersom the haffuer thett giord, attu daa lader denom vell foruare, skalttu och lad the andre ligge, tiill du wiider faaer mynn schriffuilsze therom, och haff nu guod tilsiun, att thett gaar rett tiill med myn lade och med theringen, och ram myn gaffn y alle maade, som ieg troer deg tiill. Hermed deg gud befallenndis. Ex Affuiinzbierig then 15. januarij 1583.

Christoffer Giøe.

Lad och haff guod tiilsiun tiill ild och liusz och altt andit ther paa gorden, saa thett gaar rett tiill.

Attu nu mett thett første drager tiill Steen Brade och taler med hanom om then dom.

Udskrift: Tiill mynn tienner Jenns Nielszen, fougitt paa Orebyegord, komendis thette breff 3 .