Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Sidsel Jørgensdatter Urne (1586-04-28)

Nielstrup28. April 1586.
Sidsel Urne til Birgitte Bølle.
Det gør hende ondt, at Birgitte har været ilde tilpas; hun beder hende skrive, naar hun kan ventes til Laaland.

Min allerkieriste morssøster, gud allmegttheste werre nu och allttid hosz eder mett siin hellig annds naade och s. 373 beuare e[der] mett siine hellige ennglle paa allde eders weye och naadellige affuennde alltt dett, y kunde haffue ontt aff ell[er] eder kannd skadelligtt werre etthenn tiill liff eller [sell], och hannd lade eder lennge leffue och liide well y sinn faderllige frøgtt, dett will ieg saa throllig ønske och wnde eder som meg sellff, och will ieg nu och allttid haffue eder saa gannske høgellig och giernne bettackett for alltt møgett beuist hulldhed, ere och gode, huellckett ieg allde minne dage gannske goduillig och giernne forskyllde och forthienne will mett alltt dett, ieg aff min ringe formue kannd wiide att giøre, der y kunde haffue ere, thienste och gott aff, som ieg eder plligttig er. Min hiertt allerkerste morssøster, ieg formercker aff eders skriffuellsze, att y haffuer werett møgett jllde tiill pasze y wiintther, saa wedtt gud, att dett giør meg hierttellige ontt och wille ønske, att gud allmegtteste will naadellige och well hiellpe eder tiill eders helbrede, och att y mett sundhed och gllede motte snartt kome her tiill lanndett, huillckett meg retth fast efftter forilenges, och beder eder ganske wennllig och giernne, att y will haffue denn wmage att skriffue meg tiill, hor snartt wii nu maa forwentte eder her offuer, och hor y nu ere tiill pasze. Mett Fredrich 1 och meg och wore børnn er dett enu gott efftter wor leyllighed, gud allmegtteste were louett. Min a. k. morssøster, saa will ieg nu icke wiidere bemøde eder mett denne miin wellmentte skriffuellsze, menn will allde min dage fiindis eders hullde och thro søsterdatter, der y aller skall haffue thuill paa, dett gud allmegtteste kiennde, ham will ieg nu och allttid haffue eder lennge sund beffallindis. Fredrich och ieg ønsker eder mange hunder thussend gode natter. Och beder ieg eder gannske giernne, att y will haffue denn wmage att siige eders jomffrur mange s. 374 gode natter paa bodes wore wegnne. Dattom Nillstrup denn 28. aprilles anno 1586.

Setzell Wrnne.

Miin hiertte morssøster, ieg beder eder saa gannske giierne, att y wille wellgiøre och sennde min moster Kierstene dette breff, ieg herhosz sender eder, och y wille haffue meg wfforthencktt, att ieg saa dristellige byder offuer eder etc. 1 .