Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Anne Lavridsdatter Grubbe (1586-05-04)

Vallø4. Maj 1586.
Anne Grubbe til Birgitte Bølle.
Birgitte har ønsket, at der skulde gøres et Tokkeskifte imellem dem ved det Træ, der var Skeltræ; men hun ved ikke om noget Skel at sige og har ikke Myndighed til at lade gøre noget Skel.

Mynn ganske godvelliigh helsenn nu och alttiidtt forsentt medtt vor herre. Aller kærystte mostter, gud almechttiigh være medtt eder medtt synn andtt och naade, spare och beuare eder lenge och vell fraa altt dett, eder kandtt være skadelliigh entten ttiill selff eller lyff. Aller kærystte mostter, ieg vell och haffue eder saa ganske høgelliige bettackett for altt megett ære och gaatt, som y meg alttiidtt y mange maade gyortt och beuystt haffuer, huelckett ieg hulleliige och gerne forskylle vell aff myn rynge machtt medtt altt dett, y kandtt haffue ære och gaatt aff och være ttyentt medtt. Aller kærystte mostter, kom meg eders gode schryffuelse ttiill hande, hory att y ære begerendes, att ieg vylle lade ett budtt møde eder budtt vedtt Vlsttrup 2 , att vy kunde gøre ett ttocke skyfftte ymellom oss hos dett ttræ, som eder er berett skulle haffue væredtt etth skell ttraa, saa vedtt ieg saa santt s. 375 hyelpe meg gud ycke aff dett skell att syge, der som der nogen ttiidtt hade væredtt gyortt skæll eller kunde beuyses enttenn medtt breffue eller y nagenn mandtts mynde, att dett hade væredtt ett rett skell ymellom eders ttyener och myn, vylle ieg dett gerne beuelle och beder derom, ellers haffuer ieg ycke myndiighedtt ttiill att lade gøre nagett skell, och ttroer eder saa vell, att y dett ycke heller vylle begere aff meg, for myn broder 1 ycke skulle der lade syg nøge medtt, om ieg en kunde dett beuelle. Aller kærystte mostter, forttencker meg ycke, att ieg saa schryffuer eder myn rynghe menyngh ttiill herom, jeg vell alle myne dage aff mynn rynge machtt hulleliige och gerne gøre altt, hues y kandtt haffue ttyenestt, ære och gaat aff, dett gudtt almechttiigh kende, jeg baade nu och alttiidtt vell haffue eder befallende ttiill lyff och selff medtt altt, hues eder kærtt er. Och ønsker vore jomfruer och heremendtt eder och Inger Rosenkrands 2 mange m gode nætter. Ex Valø den 4. maye 1586.

Anne Grubbe.