Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Knud Jørgensen (1587-06-02)

Næstved2. Juni 1587.
Knud Jørgensen til Birgitte Bølle.
Da Hr. Jens i Gunderslev er død, og Kaldet endnu ikke er besat, tilbyder han sin Tjeneste; han tilbyder straks efter Pinse personlig at indfinde sig hos Birgitte.

Mynn wnnderdannige och ydmyge hellsenn ethers welb-yrdighedt nu och alltiid forszennt med wor herre. Kierre fruff'Birgitte Bølle, haffuer jeg forfarit wdij sanndhedt, huorledis att wor herre wdij himmelenn haffuer effter sinn guddommeliige wiszdoms radtt hedenn kalidit aff denne sørgelige werdenn hederliige och wellerdtt manndtt her Jenns 1 , ethers thiennere wdij gudtz ordtt, hiem till sitt rette fæderne lannd, thett euige liff, disligiiste, att ther siidenn haffuer weritt enn anndenn wnger manndtt och bødit ethers welbyrdighedt medt mænnige sogne menndtt sin thieniste tiill, menn saa att ske, som jeg hører, wor icke forseett aff gudtt, och samme kalldtt therforre endnu att skulde huosz ethers welbyrdighedt werre wforsact till nogen.

Huorforre, kiere fruff Birgitte Bølle, thett er icke forbødenn aff wor herre wdj sitt helliige ordtt, att mand maa io tilbiude denn christeliige kierck sin thieniste, som och denn helliige sanct Poull lerrer, om thett therforre worre saa forordinerit aff gudtt, som allting effter sin gaade, guddommeliige willie forordinerer och skicker, att jeg samme kalldtt motte bekomme mett ethirs welbyrdighedtz willie och samtycke, om saa er, att her icke er nogen andenn samptyct thertill, worre jeg gantske gierne begierrindis, da loffuer jeg ethirs welbyrdighedt mig saa att wille thienne først gudtt, thenn himmillske regimente, och sidenn ethers welbyrdighedt samt mænnige sogne menndtt, thenn fatige medt denn riige, att ij skulle mig betacke, s. 384 och liige som jeg will staa tillstede och suare for Christj domstoll paa dommedagh.

Och endogh, kiere fruffue, att min personn er ether alldilis wbekiennt, saa haffuer jeg dog ligeuell werrit enn kiercke thiener her wdij Nestuid 1 nogitt nær thu sambferde aar, och saaledis forhandlit min sag, att ther icke medt gudtz hielp skall findis nogen, som skall haffue mig att beskyllde, som endochsaa winiisbyrdtt schriffteliigenn wduisze skall.

Kiere fruffue, willde jeg selff gierne personligenn tallit medt ethers welbyrdighedt herom, men mine wilkor icke erre saa till, før end disze hellige dage erre forløffne 2 , will jeg gierne giørre ether min thieniste enn dag strax thereffter, om thett synis ethers welbyrdighedt saa gott att werre. Menn om samme kalldtt er nogenn andenn hederlig mand tillsact aff ethirs fromhedt, bedir jeg ether gierne for gudz skylld, att y mig icke fortenncke, att jeg saa dristeligenn medt min ringe schriffuillse ethirs welbyrdighedt wmager. E. w. medt allting, som y well wille, denn alltsommegtigste gud befallit. Aff Nestuidtt thenn 2. junij anno 87-

Her Knudtt Jørgenszenn,
cappellan wdij Nestuidtt.

Och der som att ethers w. behager thett saa att ske, will jeg medt gudtz hielp paa onsdag komme till ethir medt erlige, welbyrdige Arffuid Huitfelldtz cancellers forschrifftt, som er min kiere fautor och forfremmere. Gudtt beuare ether alltiidtt.

Udskrift: Erliigh och welbyrdiigh fruffue fruffue Birgitte Bølle tiill Gundersløffholm, Affuindtzbierrig och Orebygordtt thette breff ydmygeliigenn till hennde 3 .