Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Karen Rud (1589-05-23)

Basnæs23. Maj 1589.
Karen Rud til Birgitte Bølle.
Om noget Boskab, hun har laant, hvilket hun vil sende til Gunderslev.

Mynn aller kierstte fastter, gudt almastte vere euig och altidt hois eder, och hand haffue eder y sinn nadige beuaring, att y maa lenge leffue och lide vell mett saa møgenn langvarendis helbred, løycke och vellfertt, dett vell yeg saa ttroligen ønnske aff gudt som for meg selff. Jeg ttaker eder, m. a. kierstte fastter, saa ganske høgeligenn och giernne for alt huldhedt, møgett erre och godt, som y meg altidt y saa mange made giortt och beuistt haffuer, huis y skall alle minne dage finnde meg y all hulhedt, som yeg kunnde verre eders egenn datter, y alle dy made yeg vedt at giøre, der y kannd haffue erre, ttinnste och godt aff, som yeg eder dis plettig er, och y s. 406 yke skall haffue tthuill paa, saa lenge yeg leffuer. M. a. k. fastter, saa ttaker yeg eder paa dett aller venligstte for eders goide skriffuelze, som yeg rett nu bekom, och som y dery er begienndis (!), at yeg skall sennde eder eders boskab vtthonn 1 , saa ville yeg nøgett 2 sennde eder dett vtthonn, mennz vell y morgenn mett gudz hielp sennde dett ttill Gunndersløff, och bettaker eder saa ganske giernne baide for denn och alt godt, och forhobes meg mett gudz hilp, at denn er ynthe bleffuenn at skade, och beder eder paa dett aller venligstte, att y vell yke forttenke meg, for yeg yke før har senndt eder dett, och sennder yeg eder och eders alter kle, och seder der enn knap festt y dugen, som er aff gann, och ttakett minn broder eder paa dett aller venligstte derfor, och saide minn søstter 3 , at hunn ville sttraxt sennde eder eders dynner. M. a. k. faster, saa leger denn vdtskaren skreffuett paa dett boskab, y har lantt meg, y eders kisstte. Teg vell nu yke lenger opholde eder mett denne min velmentte skriffuelze och vell nu yntthett forbyude meg ymodt eder, menz saa lenge yeg leffuer, daa skall y finnde meg y ald hulhedt som eders egenn datter y alle dy made, yeg vedt at giøre, der y kannd haffue erre, ttinnstte och godt aff. Och vell hermett nu och altidt haffue eder gudt almestte befalenndis, hannd beuare eder lenge och vell mett alt dett, y kannd haffue giede och godt aff. Yeg ønsker eder altidt mange goide netther. Maa yeg bede eder, at y vell haffue denn vmage och sige eders yomffrur mange goide netther. Dattum Bastnnes tthenn fredag nestt efftther pinnze dag anno 89.

Karenn Rudt.

s. 407 Udskrift: Erlig och velbyrdig fru Beretthe Chresttoffer Giøes tthill Gundersløffnolm, mynn aller kierstte fastter, ganske huligen tyll skreffuett 1 .