Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Helvig Gøye (1589-08-22)

Ormholt22. August 1589.
Helvig Geje til Birgitte Bølle.
Om Birgittes Sygdom; hun haaber snart at faa hende i Tale; om nogle Gældsbreve, Mogens Gøje skal have, ved hun ingen Besked.

Mynn allerkieriste Berette och kiere søster, tacker jeg dig ganndske gierne for møgidt gott, som du mig giort och beuist haffuer, huilchedt jeg will alle minne dage ganndske giernne forskylde medt digh, y alle the made jeg widt dig thill willie och guode kannd werre. Allerkiereste søster, som du skriffuer mig thill, att du haffuer werid saa jlde thill pas och er enndnu, saa maa du wist tro, at thett giør mig sa wntt, som du warst minn egenn søster, gud allermegtist giffued, at du kunde bliffue well thill pas, mig lennges nu saa møget effter att thalle med dig. Jeg hobes med gudz hielp, at thu kommer nu snart hiem thill Ausbiere, willt du da biude mig till, daa will jeg komme thill dig 2 , jeg haffuer saa møgidt at talle mett dig, som mig liger stuor magt paa. Allerkiereste søster, s. 409 som du skriffuer mig till, att Mogens Gyø haffuer nogenn breffue, thett minn sallig broder skulle were mig noget skyldig 1 , saa wed jeg icke, huad thett er om, for thett er saa lennge siidenn, oc beder jeg dig gierne, at du lader hanum jcke faa thenum, før ennd jeg komer dig till ords.

Will jeg nu jcke opholde dig mett thenne min skriiffuelsze, menn jeg vil nu altidt haffue thig thennd allmectist gud befalendis bode thill sell och liiff, hannd wnde mig altidt at spørge, thig lider well. Skreffuedt paa Ormholt thennd 22. dag augustj y thett aar 1589.

Helffuigh Gyø.

Udskrift: Erllig och welbyrdig ;fru Berete Bølle s. Chrestoffer Gyøes thill Ausbiere, min kiere søster, gandske wennliig thill sckreffuidt. 892.