Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Jacob Ulfeldt (1591-01-07)

Ulfeldsholm7. Januar 1591.
Korfits og Jakob Ulfeld til Birgitte Bølle.
De heder hende lade sin Tiltale falde mod en af deres Bønder, der har fisket for hendes Gaard.

Worris gandske wenlig helszen ether nu oc altid forsent med wor herre. Kiere fru Berrette, synderlige guode wen, nest woris wenlig tacksigelsze for altt gott, huilcked wy altid gierne jgienn med ether forskylle will, med huis ether till wille or gode kand werre, giffuer wy ether wenligen adt wide, ad en aff woris thiener till Bauelsze haffuer werred her hosz wosz oc berrett, ad j skall haffue tiltalle til hanom, for hand haffuer fiszsked for ethers gaard 1 , oc werret wor forskriftt til ether begerendis. Er therfor til ether woris gandske wenlig begeringh, ad j will giørre well oc eftterlade, huis tiltalle j kand haffue til hanom. Thersom wy jgien vdj slig eller andre maader kand giøre nogett, som j kand haffue gott aff, wille wy gierne thertill findis willigh. Oc will wy hermed haffue ether gud almegtigste befallendis. Datum Wlffeldzsholm den 7. januarij anno 91.

Corffidzs
Wlffeldt.

Jacob
Wlffeldt.

Udskrift: Erlig oc welbiurdig fru Berrette Bøller, s. Kristoffer Gøes effterleuerske til Gundersløff, woris synderlig goude wenn, gandske wenligen tilschreffuit. 2