Danmarks Breve

BREV TIL: Steen Brahe FRA: Birgitte Bølle (1592-09-07)

Avnsbjerg7. September 1592.
Birgitte Bølle til Sten Brahe.
I Anledning af en Uenighed med Niels Skram om en Mølle beder hun Sten Brahe skaffe nogle Oplysninger hos Rentemesteren.

Mynn ganntze wennlig helszenn nu och altid forsend med wor herre. Kiere Stenn, kiere broder och goude brodersønn, tacker ieg tig paa thett allerwenligste och gantze gierne for ald huldhied och møgitt gott, som thu mig altid y mange maade giortt och beuist haffuer, huilckitt aff enn rinnge formouffue jeg alle mine dage will finndis gantze wellwillig att forskylle, om jeg wdj nogen maade kunde giøre nogitt, thu kunnde haffue er, tienneste och gott aff, som jeg pletig er, och thu jcke sckaltt haffue tuill paa. Kiere Stenn och kiere broder, kand jeg icke fuldschriffue thig, saa rett fast mig lenngis epther thig och thin goude høstrue 1 och giernne wille wide, huor ether lider, gud almigtige vnnde mig altid thenn giede att spiørge, att ether lider well, thett will jeg altid ønnske och bede aff gud saa troulig som for mig selff. Kiere Stenn, som thig wden tuill well dragis till minde, jeg sist schreff thig tiill om opbørsill aff enn mølle, kallis Aarrup mølle, 2 liggendis till Drotnningborig y Houilbierg herritt, huilcken min annpartt opbørsill aff same mølle Niels Skramb sckulle wederlegge mig, som thu selffuer flyde mig prindtzens schriffuilsze thil hanum, att hand skulle vdlegge mig, och hand therwdj besuer sig óch jcke will wdlegge mig thett, før jeg flyer hanum beuisz aff renteriedt, huilckitt aar same annpartt mølleskyldt først er giortt regenschaff for och leffueritt till kronenn, och huor mange aars opbørsiill theraff tiill kronenn er opboriitt till s. 423 sante Wolborig nu sist forganngenn, paa thett att hand will wide, huor witt hanum theremod maae quiterisz y renteriedt, dog att jeg haffuer laditt hanum see kong. mat. breff, att same møllis anpartt er beuilligitt till kronen thenn 21 junj anno 1582 1 och altt siiden fuldt thertill, och haffuer dog jcke will anszeett thett, menn att jeg schulle flye hanum beuisz aff renteried therom, som forschreuitt er, huilckitt synis jcke anditt, end hand kand giøre mig beschuering och forhalning thermed, huorfor er min gantze wennlig bønn tiill thig enu som thilfornn, attu will giøre saa well att haffue thenn vmage att were mig behielpelig hosz renttemester, att hand wille giøre saa well att giffue mig nogen beuisz therom, att jeg enngang maatte kome thill enn ende thermed. Och bedendis thig paa thett allerwennligste, attu joue jcke wiltt fortenncke mig, att ieg byuder saa dristeligen offuer thig och saa titt bemøder thig thermed, jeg giør alle mine dage aff min ringe formouffue altt, huis jeg wed tig thil ere, tieneste och goude kand were, som jeg pletig er. Och will hermed nu och altid haffue tig gud almigtige till siell och liff befalendis, bedendis ganntze giernne, thu wilt haffue then vmage att helszen Kiisten med mange m goude neter paa mine wegen. Actum Affuinnsbierig thenn 7. septembris anno 92.

Berritte Bølle.

Kiere Stenn, bedendis och gantze giernne, thu wille giøre saa well att haffue then vmage att vnndsckylle mig hosz Kiesten, att jeg nu jke schreffuer hennde thil, tiden er mig nu saa kortt, och jeg nu saa hastigt afferdigitt thette bud for adskiillige bestiilling skyldt, som mig er magt paa liggendis, och saa er jeg saa møgitt jlle till pasz och s. 424 møgitt haffuer weritt y lang tidt, att jeg holler mest wed senngen. att jeg jcke well gider laditt schriffue.

Kiere Steen, thersom thin leylighied sig jcke saa begiffuer, attu komer selff y tall med rentemester, attu tha wille giøre saa well och schriffue hanum thenne leylig hiedt hied thil, som forschreuett staaer, saa sckall mitt egitt bud gaa till hanum med thin schriffuilsze och tage suar therpaa.

Udskrift: Erlig, wellbyurdig mand Steenn Brae till Knudstrup, høffuitzmand paa Kallundborig, min kiere brodersønn och goude broder ganntze wennligen tiischreffuitt 1 .