Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Helvig Gøye (dato ukendt)

Ormholt.
Helvig Gøje til Kristoffer Gøje.
Hun kan ikke komme til ham Lørdagen efter Paaske, men vil gerne tale med ham, før han drager af Landet; hun har en Sag for Viborg Landsthing og beder om hans Bistand i den.

Søsterlyg kerlyg helsen nu och alletyde fforsen med wor herre. Kerre broder 2 , tacker jeg deg ffor meget got, som du meg alletyde giort och beuyst hauer, wylket jeg wyl gerne fforskulde med deg y alle de made, jeg wed deg tyl wyllyg och gode kan were. Kerre broder, som du skryuer meg tyl, at jeg skulde kome tyl deg den fførste lørdag effter paske, sa gyuer jeg deg wenlyg tyl kende, at jeg jcke kan kome tyl deg sa snart, men dersom du wylt byde meg hyemme tyl om onsdagen dereffter, daa wyl jeg wist kome tyl deg, jeg wylle jcke gerne, det du skulde drage her aff landet, ffor jeg kam s. 425 deg tyl ors, ffor jeg hauer at tale med deg, som meg lygger macht pa. Kerre broder, gyuer jeg deg wenlyg tyl kende, at jeg hauer lat stenffne Offue Mørck och nogen anden men tyl Wyborg lanstyng den fførste lørdag effter paske, dy beder jeg deg ganske gerne, det du wylde wel gøre och haue den wmage och drage tyl lanstyng och sware ffor meg, du kant aldryg tro den store wret, dy gør meg. Kerre broder, gør nu hervdy, som myn gode tro er tyl deg. Y wad made jeg wed at gøre det, deg kan were tyl wyllyg och gode, det wyl jeg alle tyde gerne gøre. Wyl jeg jcke nu lenger bemøe deg med denne myn skryuelse, men jeg wyl nu och alle tyde haue deg den almegtyste gud beualendes. Lader Karren 1 syge deg mange gode netter. Skreued paa Orumhalt 2 klogker onsdag 3 .

Hiluyg Gøye.

Udskrift: Tyl myn kerre broder Krestoffer Gøye ganske wenlyg tylskreued.