Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Kirsten Bølle (dato ukendt)

Kirsten Bølle til Birgitte Bølle.
Hun vil møde Birgitte ved Sandved paa Torsdag; beder hende takke sin Mand, fordi han har ladet sin Foged bese det Gods i Jylland.

Yhs.

Myn alerkerstte søstter, gud haue deg alltyd y syn nodyge bevareng och affvere altt, hues deg kan vere skadelygett, bode ttell sell och lyff, och han lade deg lenge leue vdy gus ffrøtt mett møgen langvarenes helbrede och velffartt, thett vell yeg saa ttrolygen ønske och be aff gu som ffor meg sell, thett ttro ffor vestt. Yeg bettacker deg, m. a. k. s., saa høgelygen och ganeske gerne ffor altt søstterlyg bevystt och møged hulhed och ere och gott, som yeg alttyd y ale mode beffyner aff deg, och nu y synderlyghed ffor dyn gode, velmentte skryulse och bod, tthett mett altt aned skall ale myne dage vere vfforglemtt y al trrohed, och vell, saa lenge yeg leuer, ffyndes dyn hule søstter, godvelyg ttel ad gøre aff myn renge fformue altt, hues yeg ved, deg kertt er, eler du kantt vere ttentt med, som yeg deg des plettyg er, och du ecke skaltt haue ttuyl paa, saa lenge yeg leuer. M. h. k. s., som du skryuer, ad deg saa rett ffastt lenges efftter meg, saa bettacker yeg deg, m. h. k. s., paa tthett vennlygestte, och mottu vest ttro, ad du gør tthett ecke ttell fforgeues, dy meg, saa santt meg gud helpe, fforlenges aff mett hertte efftter deg. Och som du beger, ad yeg vyle møde deg ved Sanved 1 paa ttorsdag nu fførstt komenes, saa vell yeg rettelygen gerne møde deg der nu paa ttorsdag, fførstte kloken er xj eler och haloffgon xij, dy thett er ett rettelyg vntt fføre, och yeg vyle ecke gerne, ad du skule by efftter meg, och er tthett meg rettelygen kertt s. 429 aff mett hertte, ad yeg kan kome deg tell ors. Yeg fformerker, ad myn gode broder och du y atter eder ttell Lolyn sttraxtt efftter søndag, gud vne eder ad gøre en løkelyg och god rese, och han sende eder snartt gla och helbre hyd ttell land ygen, och skule tthett haue gyortt meg rett vntt, om yeg ecke hade komed deg ttell ors, ffør du hade draged ttell Lolyn. M. a. k. s., yeg beder deg saa rettelygen gerne, ad du veltt bettake myn gode broder ffor den sttore vmage, han haver nu hatt mett ad lade syn ffod 1 bese thett gos y Yølen, och vor thett en sttor ffromhed aff ham, gud vere eder bode god ffor altt tthett møgene ere och gode, y alttyd bevysser meg. Och fformerker yeg, ad tthett gos, Pernele 2 hauer latt opttened, lenes 3 yntte ved myn gor, saa beder yeg deg saa rettelygen gerne, m. h. k. s., ad du veltt ttale mett myn broder herom, ad han vell gyue meg sett gode rod hery, huad yeg fføgelygestt och bestt kan skryue Pernele tell herom. Fførstte gud vell, yeg nu po ttorsdag komer deg ttell ors, vell yeg vyre 4 ttale mett deg herom. Yeg kan nu ecke skryue mer, dy dett bod kam saa sylyg.

Yeg vell, myn hertte a. k. s., nu yntted fforby meg ymod deg, mens saa lenge yeg leuer, skalttu ffyne meg y all hulhed, som deg bør ad ffyne dyn hule søstter, godvelyg ttell ad gøre aff..... 5